Nagrody Historyczne

Regulamin przyznawania Nagród Historycznych 2023

. . Dennis Skley / Flickr CC by 2.0
W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7.000 zł brutto.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD HISTORYCZNYCH POLITYKI 2023 ZA KSIĄŻKI WYDANE W 2022

I Postanowienia ogólne

 • §1. Regulamin określa warunki przyznawania Nagród Historycznych tygodnika POLITYKA zwanych dalej „Nagrody Historyczne POLITYKI” lub w skrócie „Nagrody”.
 • §2. Podmiotem przyznającym Nagrody Historyczne POLITYKI jest POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 445981, wydawca tygodnika POLITYKA, zwana dalej POLITYKĄ.
 • §3. Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1914 roku) opublikowane w języku polskim (w tym także książki autorów zagranicznych przetłumaczone język polski), które w metryce mają rok wydania poprzedzający rok przyznania Nagród. Nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości lub będącymi wznowieniami.
 • §4. Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.
 • §5. Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w pięciu (5) kategoriach (działach):

1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i monografii

2/ w kategorii (dziale) prac popularnonaukowych i publicystyki

3/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;

4/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;

5/ za debiut w kategorii prac naukowych lub popularnonaukowych;

Ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii)

 • §6. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7.000 zł brutto.
 • §7. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa). W przypadku pracy zbiorowej wartość nagrody dzielona jest równomiernie wśród wszystkich autorów wyróżnionej publikacji.
 • §8. Nagroda pieniężna we wszystkich kategoriach nie jest przyznawana wydawcy książki.
 • §9. POLITYKA, na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl, przynajmniej raz opublikuje ogłoszenie, w którym poinformuje o możliwości zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, poprzez przysłanie w formie pisemnej wraz z dwoma egzemplarzami każdej zgłoszonej pozycji na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki). Zgłoszenie tytułu może się odbyć w sposób mailowy, na adres: nh@polityka.pl
 • §10. Nagrody będą przyznane w maju, zgłoszenia kandydatur następuje do 3 lutego 2023.
 • §11. POLITYKA powołała Jury Nagród Historycznych POLITYKI, w skład której wchodzą:
 1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska
 2. profesor Wiesław Władyka
 3. dr hab. Bożena Szaynok
 4. profesor Dariusz Stola
 5. dr hab. Marcin Zaremba
 6. redaktor Marian Turski, Przewodniczący Jury

II Zasady przyznawania Nagród.

 • §12. Pierwsze posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Jury wyłania co najmniej trzy (3) książki w każdej kategorii (dziale), które otrzymują status Książki Nominowanej do Nagród Historycznych POLITYKI.
 • §13. Drugie i/lub trzecie posiedzenie Jury odbywa się najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r. Jury podejmuje decyzję odnośnie laureatów Nagród. Przyznanie Nagród odbywa się zwykle w pierwszej połowie maja.
 • §14. W przypadku oddania takiej samej liczby głosów na kandydata do Nagrody, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.
 • §15. Książki Nominowane prezentowane będą na łamach tygodnika Polityka oraz na stronie www.polityka.pl. Nominacje będą ukazywać się najpóźniej na tydzień przed ogłoszeniem laureatów Nagród.
 • §16. Książki, które otrzymały Nagrody Historyczne POLITYKI, prezentowane będą na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl.
 • §17. Członkowie Jury dopuszczają możliwość nieprzyznania Nagrody w jednej z kategorii, zastrzegając sobie prawo do nagrodzenia dwóch publikacji w innej kategorii.
 • §18. Jury postanawia, że w danej kategorii Nagród Historycznych POLITYKI laureatem można zostać jedynie dwukrotnie.
 • §19. Redakcja nie zwraca nadesłanych egzemplarzy.
 • §20. Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI dostępny jest w siedzibie POLITYKI.
Reklama

Czytaj także

O Polityce

Zapraszamy do Krakowa, Poznania i Lublina

Zapraszamy na spotkania z Je­rzym Baczyńskim, redaktorem naczelnym „Polityki”, autorem książki „Przy­PiSy, czyli krótka historia 8 długich lat”, oraz z redaktorami Mariuszem Janickim i Wiesławem Władyką, autorami książki „Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy”.  

Redakcja
19.09.2023
Reklama