Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

Czym jest SDGs?

Andres Rodriguez / PantherMedia
Do 2030 roku wszystkie kraje członkowskie ONZ – w tym także Polska – zobowiązane są do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs).

Kierunek globalnych działań na rzecz rozwoju i sprostania wyzwaniom, takim jak zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, w szczególności związana z ograniczaniem zmian klimatycznych związanych z działalnością człowieka, wyznacza wypracowana przez członków ONZ Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 i przyjęte w 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Agenda oparta jest na 17 Celach SDGs, zawierających 169 zadań, takich jak: redukcja ubóstwa, walka z głodem czy zapewnienie zdrowia, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, ale i ograniczenia nierówności społecznej. SDGs powinny zostać zrealizowane do 2030 roku przez wszystkie kraje ONZ.

Wyzwania SDGs

Polska również zamierza podejmować działania uwzględnione w Agendzie 2030 i raportować poziomy realizacji Celów zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez kraje ONZ. Jako, że dokument ten ma charakter uniwersalny, a Cele wskazują wspólny kierunek działań dla wszystkich krajów na świecie, każdy kraj przed podjęciem działań analizuje postawione w Agendzie cele i zadania pod kątem adekwatności. Dużym wyzwaniem SDGs jest ich kompleksowość, brak całościowej, ale i szczegółowej koncepcji wdrożenia. Dlatego też powinny one zostać poddane priorytetyzacji, łączeniu i wcielaniu w życie w holistyczny, komplementarny sposób przez każdy kraj. Wiele krajów prezentuje strategiczne podejście i osiągnięcia w zakresie implementacji Agendy 2030.

Przykładem są praktyki Finlandii, Szwajcarii, Niemców, Estonii, a także Francji, polegające na włączeniu SDGs w krajowe strategie rozwoju, zdefiniowaniu potrzeb działań istotnych dla danych obszarów, wykonaniu analiz i badań wspierających wybór określonych strategie wdrażania SDGs i wskaźników mierzących poziom ich realizacji. Każdy z krajów ONZ w ramach spotkań na najwyższym szczeblu (High-level Political Forum on Sustainable Development) zgłasza się do zaprezentowania przeglądu stanu wdrażania SDGs w danym państwie.

Polska będzie prezentować swoje działania za dwa lata – w 2019 roku. Dlatego już dzisiaj realizowane są na poziomie rządowym, ale i biznesowym inicjatywy umożliwiające dokonanie w odpowiednim momencie oceny realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w naszym kraju. Agenda 2030 oraz SDGs stały się punktem odniesienie dla organizacji, w tym przedsiębiorstw, do podejmowania innowacyjnych działań. SDGs tworzą naturalną przestrzeń dla czerpania korzyści i szans z wdrożenia nowych biznesowych modeli i innowacji nakierowanych na osiąganie realnych korzyści biznesowych, ale także maksymalizowanie wkładu w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne.

Dobre praktyki firm

Wiele firm już pokazuje swoje dokonania raportując wyniki i wskaźniki realizacji poszczególnych Zadań Agendy 2030. Przykładem jest platforma sieci WBCSD - SDG Business HUB, prezentująca praktyki największych przedsiębiorstw i liderów zrównoważonego rozwoju w zakresie zintegrowania Celów SDGs z ich modelem biznesowym.

Firmy działające w Polsce mogą również w znaczącym stopniu wesprzeć wyniki Polski w kontekście wdrażania SDGs. Wiele z nich, przygotowując obecnie swoje strategie odpowiedzialnego biznesu i strategie biznesowe, kieruje swoje działania na realizację adekwatnych dla nich celów SDGs. Równocześnie podejmowane są inicjatywy na rzecz raportowania danych niefinansowych obejmujących wskaźniki i dane odnoszące się do zadań przypisanych do poszczególnych SDGs. W ten sposób biznes może przyczynić się do lepszego zwymiarowania efektów działań podejmowanych na różnych szczeblach, zmierzających do realizacji Celów. Biznes mógłby aktywnie kontrybuować do osiągania wyższych wskaźników realizacji SDGs, gdyby lepiej odzwierciedlały one charakterystykę Polski i czerpały z dostępnych na poziomie przedsiębiorstw danych.

Tegoroczne zestawienie Listków CSR Polityki w sposób szczególny uwzględnia potrzebę biznesu w zakresie uczestniczenia w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju - SDGs. Przedsiębiorstwa będą mogły pokazać swoją aktywność w tym temacie i podzielić się dobrymi praktykami, w ramach sekcji poświęconej praktykom SDGs – projektom/działaniom realizującym poszczególne Cele SDGs. Redakcja przyzna pięć specjalnych wyróżnień dla działań firm na rzecz wdrażania Agendy 2030 w Polsce.

Więcej informacji w serwisie POLITYKA.PL oraz na stronie firmy DELOITTE.

Reklama

Czytaj także

null
O Polityce

Dzieje polskiej wsi - nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI

24 kwietnia trafi do sprzedaży najnowszy Pomocnik Historyczny POLITYKI „Dzieje polskiej wsi”.

(red.)
16.04.2024
Reklama