Listki CSR

Na rzecz ludzi i Ziemi

Raport CSR 2017

Do 2030 r. wszystkie kraje członkowskie ONZ – w tym także Polska – zobowiązane są do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mają pomóc w stworzeniu nowej, lepszej rzeczywistości dzięki zapewnieniu pokoju na świecie, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochronie środowiska i zdrowia czy walce z głodem i ubóstwem.
Inga Songin Inga Songin
Magdalena Kruszewska Magdalena Kruszewska
Magdalena Olborska Magdalena Olborska
Sylwia KrzyżyckaKatarzyna Buda Sylwia Krzyżycka

Współczesny świat zmaga się z wieloma problemami i wyzwaniami. Według World Economic Forum* obecnie najsilniejszymi globalnymi zagrożeniami są: rosnąca cyberzależność, pogłębiająca się polaryzacja społeczeństw, niekorzystne zmiany klimatyczne, rosnące nierówności dochodowe i bogactwa. Zmienia się również znaczenie poszczególnych kategorii tych zagrożeń: te ekonomiczne stają się coraz mniej istotne, natomiast rośnie rola społecznych i środowiskowych. Nie oznacza to, że kwestie gospodarcze przestają być ważne. Ale coraz skuteczniej się nimi zarządza i to zarówno na poziomie różnych krajów, jak i skali globalnej. Z drugiej strony istnieje silna współzależność zagadnień ekonomicznych i społecznych ze względu na przyczyny ich występowania oraz skutki, które mogą wywoływać. Do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest więc pełna integracja pomiędzy wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska i włączeniem społecznym.

Zrównoważony rozwój przestaje być pojęciem teoretycznym, a coraz bardziej staje się zjawiskiem praktycznym, nieodzownym elementem naszej rzeczywistości. Mają tego świadomość zarówno międzynarodowe organizacje, takie jak ONZ, jak i światowi przywódcy. We wrześniu 2015 r. przedstawiciele 193 krajów członkowskich ONZ podpisali dokument „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, w którym zdefiniowanych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (wykres: Cele zrównoważonego rozwoju) oraz 169 zadań do realizacji.

Efekty Celów Milenijnych

Cele Agendy 2030 zastąpiły wcześniejsze Cele Milenijne wprowadzone w życie w 2000 r. Główna różnica pomiędzy nimi dotyczy ich zakresu tematycznego. Cele Milenijne (było ich 8, a zadań 21) ukierunkowane były na kraje rozwijające się i odnosiły się głównie do konieczności zredukowania nierówności społecznych. W efekcie udało się zmniejszyć liczbę ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie (z 1,9 mld w 1990 r. do 836 mln ludzi w 2015 r.), wskaźnik zakażenia HIV w latach 2000–2013 spadł o około 40 proc. W latach 2000–2015 zdołano uniknąć ponad 6,2 mln zgonów na malarię, a według szacunków w latach 2000–2013 zapobieganie, diagnostyka i leczenie gruźlicy pomogło uratować 37 mln ludzi.

Niestety, nie wszystko udało się naprawić. Nadal ok. 800 mln ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie, a 795 mln głoduje. I choć w latach 2000–2015 o połowę spadła liczba dzieci niechodzących do szkoły, to nadal 57 mln nie ma dostępu do podstawowej edukacji. Nadal też istnieje przepaść ekonomiczna między najbiedniejszymi i najbogatszymi gospodarstwami domowymi oraz pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

Nowe zadania w globalnej skali

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) są bardziej rozległe, dotyczą całego świata, państw rozwiniętych i rozwijających się. I choć część zagadnień ujętych w Celach Milenijnych, takich jak: kwestia głodu i ubóstwa, dostępu do edukacji czy równość płci, znalazło się także w Celach Zrównoważonego Rozwoju, to obok nich pojawiły się także nowe cele, ważne w skali globalnej, m.in.: zrównoważone miasta, działania w dziedzinie poprawy klimatu, życia na lądzie i pod wodą. Znalazły się też takie obszary, jak: zapewnienie pokoju i sprawiedliwości, wzrost gospodarczy, godna praca czy innowacyjność.

W dokumencie zwrócono uwagę na fakt, że w ramach działań na rzecz realizacji poszczególnych celów istotne będzie nie tylko dostrzeganie skutków pojawiających się problemów, ale przede wszystkim analiza ich przyczyn.

To bardzo ambitne wyzwania. Agenda 2030 z założenia ma charakter uniwersalny. Nie jest to jednak zbiór nakazów do wykonania przez jej sygnatariuszy, ale pewien drogowskaz do działania uwzględniający różne interesy, możliwości czy poziom rozwoju poszczególnych państw. Są cele, które będą bardziej istotne, i takie, w których realizacji dany kraj ma lepsze efekty, oraz takie, które nie będą istotne lub w realizacji których kraj nie ma sukcesów. Przykładowo w krajach rozwiniętych cele dotyczące walki z głodem czy równości w dostępie do edukacji nie są kluczowe, ponieważ te wyzwania w tych krajach występują na niewielką skalę. Z drugiej strony zmiany klimatyczne to dla nich istotny problem, na którego rozwiązanie nadal poszukują skutecznego pomysłu.

Realizacja Agendy 2030 wymaga szerokiego partnerstwa i współpracy nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale przede wszystkim wewnątrz krajów. To nie jest zadanie tylko dla rządów, ale także dla biznesu. Transformacja świata w stronę zrównoważonego rozwoju to ogromna szansa dla przedsiębiorstw – nie tylko tych działających w skali międzynarodowej. SDGs tworzą naturalną przestrzeń dla zaangażowania firm w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oraz dbałość o środowisko połączone z czerpaniem korzyści biznesowych, będących efektem wdrożenia nowych biznesowych modeli i innowacji nakierowanych na wywiązanie się z zadań i celów Agendy 2030.

Potencjalne korzyści biznesowe

Według raportu Frost & Sullivan, firmy badawczo-konsultingowej, realizacje działań w skali świata w ramach jednego z celów dotyczącego energii, w tym innowacji energetycznych, mogą dać przychody rzędu 1,08 tryliona euro. Z tego 690 mld euro pochłoną koszty inwestycji w infrastrukturę energetyczną, a 385 mld to potencjalne oszczędności z wykorzystania nowoczesnych technologii w energetyce.

Według Business & Sustainable Development Commission, organizacji skupiającej liderów biznesu i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach czterech obszarów może dać światowemu biznesowi dostęp do 12 trylionów USD rocznie, i to w ramach czterech obszarów. Z tego:

• żywność i rolnictwo – 2,3 tryliona USD

• miasta i transport/mobilność – 3,7 tryliona USD

• energia i surowce – 4,3 tryliona USD

• zdrowie i dobre samopoczucie – 1,8 tryliona USD.

Ponadto organizacja liderów biznesu w ramach realizacji celów zidentyfikowała 60 kluczowych możliwości biznesowych, takich jak: zmiany nawyków żywieniowych, car sharing, systemy magazynowania energii czy tele zdrowie. Wszystkie te działania w skali globalnej mogą przyczynić się do stworzenia ponad 380 mln miejsc pracy.

Z drugiej jednak strony problemy społeczne i środowiskowe mają na biznes także znaczący, ale niestety negatywny wpływ. Dla przykładu: skutkami zmian klimatycznych mogą być ekstremalne zjawiska pogodowe, ale też np. ograniczony dostęp do określonej kategorii zasobów naturalnych. Skutkiem nierównego dostępu do edukacji może być brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, a rosnąca liczba osób wykluczonych społecznie może wyłączać tę grupę jako konsumentów poszczególnych produktów.

Niektóre państwa już dziś prezentują strategiczne podejście i osiągnięcia w zakresie implementacji Agendy 2030. Przykładem są praktyki Finlandii, Szwajcarii, Niemców, Estonii, a także Francji, polegające na włączeniu SDGs w krajowe strategie rozwoju, zdefiniowaniu potrzeb działań istotnych dla danych obszarów, wykonaniu analiz i badań wspierających wybór określonych strategii wdrażania SDGs i wskaźników mierzących poziom ich wykonania.

Niezwykle istotne po zrealizowaniu celów i zadań Agendy 2030 będzie ich udokumentowanie. Opracowaniem specjalnych wskaźników globalnych, które zmierzą rozwój w skali globalnej, zajęły się grupy eksperckie ONZ. Będą one również monitorować wykonanie zadań, do których zobowiązały się poszczególne kraje. Ponadto, w ramach spotkań na najwyższym szczeblu w ONZ, każde z państw będzie zgłaszać się do zaprezentowania aktualnego stanu wdrażania SDGs w swoim kraju.

Mapa zmian dla Polski

Polska będzie prezentować swoje działania za dwa lata – w 2019 r. W tym celu zostało zainicjowane partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 46 firm i organizacji. W procesie implementacji SDGs w Polsce resort pełni rolę krajowego koordynatora na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. – Polska opowiada się za koncepcją odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju i właśnie na niej zbudowaliśmy nasz nowy model rozwoju, który jest spójny z wizją Agendy. Agendę 2030 i SDGs postrzegamy jako globalną i uniwersalną mapę drogową, szansę nie tylko do dokonania zmian w kraju, regionie i świecie, ale również do wspólnego działania w efektywny sposób, kreowania synergii, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój i niepozostawiania nikogo w tyle – mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister MR. Jego zdaniem Agenda 2030 stwarza możliwości na powiązanie strategicznych kierunków rozwoju różnych obszarów na rzecz budowania zrównoważonej przyszłości. Na współpracę i akces partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz regionów. W ocenie przedstawiciela resortu rozwoju efektem realizacji SDGs będzie przede wszystkim ograniczenie wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, poprawa jakości życia, dostęp do wiedzy i edukacji, podnoszenie kompetencji, wzrost zatrudnienia, poprawa opieki zdrowotnej, a także budowa silnego kapitału społecznego i zwiększenie jego roli w rozwoju. Jakie będą realne efekty – dziś jeszcze nie wiadomo. Pewne jest, że w ramach niektórych celów jako kraj mamy dobre wyniki. Na przykład Cel 3. – Dobre zdrowie i jakość życia; 4 – Dobra jakość edukacji; 5 – Równość płci; 6 – Czysta woda i warunki sanitarne; 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; 12 – Zrównoważona konsumpcja i produkcja. Ale są też takie, jak: walka ze smogiem, właściwa gospodarka odpadami, przeciwdziałanie szarej i czarnej strefie, gdzie niezbędne są zdecydowane działania, które zahamują te problemy.

Agenda 2030 oraz SDGs stały się więc punktem odniesienia dla przedsiębiorstw do podejmowania innowacyjnych działań. Firmy działające w Polsce mogą również w znaczącym stopniu wesprzeć wyniki Polski w kontekście wdrażania SDGs. Wiele z nich, przygotowując obecnie swoje strategie CSR i strategie biznesowe, kieruje swoje działania na realizację adekwatnych dla nich celów SDGs.

Dobre rady dla firm

Równocześnie podejmowane są inicjatywy na rzecz raportowania danych niefinansowych obejmujących wskaźniki i dane odnoszące się do zadań przypisanych do poszczególnych SDGs. Global Reporting Initiative, międzynarodowa organizacja będącą autorem najbardziej znanych na świecie standardów do raportowania danych niefinansowych, wspólnie z World Business Council for Sustainable Development oraz United Nations Global Compact opracowały dokument „SDG Compass”, który podpowiada, w jaki sposób podejść do raportowania kwestii niefinansowych w odniesieniu do SDGs i jak włączyć te elementy w proces raportowania zgodny ze standardami GRI. W ten sposób biznes może przyczynić się do lepszego zwymiarowania efektów działań podejmowanych na różnych szczeblach, zmierzających do realizacji celów. Biznes mógłby aktywnie współdziałać na rzecz osiągania wyższych wskaźników realizacji SDGs, gdyby lepiej odzwierciedlały one charakterystykę Polski i czerpały z dostępnych na poziomie przedsiębiorstw danych.

Według Frost & Sullivan jest kilka obszarów, w ramach których mogą być tworzone nowe możliwości i wartość dla biznesu, dzięki poszukiwaniu innowacji i zaangażowaniu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najważniejsze to: bezpośrednie szanse rynkowe wynikające z realizacji SDGs, wzmocnienie marki i budowanie przewagi konkurencyjnej, nowe modele biznesowe, wspierane przez technologie i skoncentrowane na zrównoważonych efektach czy wewnętrzna efektywność operacyjna, poprawa procesów, potencjalne oszczędności zasobów i koszów.

Aby jednak z tych szans skorzystać, liderzy biznesu muszą otwarcie spojrzeć na otoczenie i dostrzec potencjał w zmianach, które wokół zachodzą. Nieuniknione są zmiany w modelach biznesowych. I albo staną się one źródłem sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej firm, albo przyczyną ich problemów w przypadku niezareagowania na to, co dzieje się w otoczeniu. Niezbędne jest przejście z analiz krótkoterminowych, opartych wyłącznie na wyniku finansowym, na długoterminowe wskaźniki rozwoju, ale także wzmocnienie relacji z interesariuszami zewnętrznymi i gotowość do współpracy z nimi w kwestiach społecznych i środowiskowych.

Wierzymy, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są kompasem wyznaczającym drogę do trwałego rozwoju naszej planety i kraju. Z drugiej strony jesteśmy też świadomi, że biznes nie zawsze potrafi zrozumieć rolę, jaką mógłby odegrać, przyczyniając się do ich realizacji i jak ogromne szanse rozwoju, określania nowych rynków, generowania przychodów czy ograniczania kosztów mogą się z tym wiązać. Dlatego też na Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach tegorocznej edycji studiów podyplomowych CSR: Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy, chcemy się skupić na edukacji biznesu i pokazaniu nie tylko samych celów, ale też szans i możliwości, jakie one stwarzają – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte.

Dlatego też liderzy biznesu powinni pamiętać, że zadaniem firm nie jest i nie powinno być włączanie się w realizację wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Podejmując więc decyzję o zaangażowaniu w SDGs, przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę trzy kwestie. Po pierwsze, z całej grupy celów wybierać te, dla których mogą faktycznie coś zrobić, a podejmowane przez nie działania mogą doprowadzić do realnych zmian. Po drugie, powinny brać przede wszystkim pod uwagę te, które są zintegrowane z podstawową działalnością biznesową i w perspektywie stworzą szansę dla rozwoju samej firmy. I po trzecie, warto koncentrować się na tych celach, które są także priorytetami dla kraju, aby zwiększyć skalę i efektywność działań na poziomie krajowym.

Do 2030 r. zostało niespełna 13 lat. Ile z tych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań zostanie zrealizowanych i w jaki sposób – nie wiadomo. Pewne jest, że innej drogi nie ma.

Zofia Leśniewska
Aleksandra Stanek-Kowalczyk (Deloitte)
(w Raporcie wykorzystano dane z UNIC Poland)

* Źródło: The Global Risks Report 2017 12th Edition, World Economic Forum

***

Inga Songin dyrektor Marketingu i PR Żywiec Zdrój

Cele to motywacja do zmian

Wierzymy, że biznes powinien nie tylko przynosić wyniki finansowe, ale także iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością, gdyż firma jest częścią środowiska, w którym działa. Chcemy budować relacje z konsumentami, partnerami biznesowymi, pracownikami, lokalnymi społecznościami, dbać o środowisko naturalne, a tym samym wspierać transformację modelu gospodarczego na bardziej zrównoważony. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju to ambitne wyzwanie. Uda mu się sprostać tylko wtedy, gdy trosce o indywidualne korzyści będzie towarzyszyć społeczne zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Nasze działania wpisują się w realizacje kilku Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednak zgodnie z misją, której się podjęliśmy i poprzez którą zachęcamy Polaków, by żyli zdrowiej, będąc po stronie natury, szczególnie bliski jest nam cel: „Dobre zdrowie i jakość życia”.

Od lat prowadzimy programy i kampanie edukacyjne mające zachęcić jak największą liczbę osób do picia wody, a także do podawania jej swoim dzieciom. To szczególnie ważne, bo woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i powinna stanowić podstawę zdrowej diety. Niestety, badania wskazują, że na blisko siedem szklanek wypijanych przez Polaków płynów, tylko niespełna dwie szklanki stanowi woda. To zdecydowanie za mało, gdyż to właśnie woda powinna być głównym źródłem nawodnienia organizmu. Staramy się w tym kierunku edukować społeczeństwo, koncentrując nasze działania na najmłodszych Polakach, ponieważ nawyki żywieniowe z dzieciństwa towarzyszą nam w życiu dorosłym.

Realizujemy jeden z największych programów edukacyjnych z myślą o przedszkolakach pod hasłem: „Mamo, tato, wolę wodę!” (www.wolewode.pl). Dzięki kampanii „Słodziaków nie trzeba dosładzać!” (www.pijewode.pl) staramy się natomiast zainspirować rodziców do zwrócenia uwagi na to, co piją ich dzieci, i zachęcić do podawania wody najmłodszym.

Prowadzimy też projekt edukacyjny „Woda na start”, mający na celu popularyzację wiedzy oraz zmianę nawyków związanych z piciem wody.

Jesteśmy także partnerem realizowanego w szkołach podstawowych programu „Wybieram wodę”, podkreślającego rolę odpowiedniego nawodnienia dla zdrowia i jakości życia.

Jestem głęboko przekonana, że dzięki naszym działaniom przyczyniamy się do zmiany nawyków żywieniowych Polaków, zarówno tych małych, jak i dużych – to dla nas największy sukces.

***

Magdalena Kruszewska
prezes Sanofi w Polsce

Sanofi aktywnie działa na rzecz realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju, podejmując liczne działania z zakresu CSR.

Cel 3: Zapewnić ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

– Sanofi ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy kraju – tworzy i dba o miejsca pracy, realizuje wiele prozdrowotnych programów edukacyjnych dla pacjentów – mówi Magdalena Kruszewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce. Są to np. „Motyle pod ochroną” – kampania promująca profilaktykę chorób tarczycy, „Atopowi bohaterowie” – przeciwdziałająca wykluczeniu dzieci z AZS, „PS mam SM” – uświadamiająca, że życie z SM może być aktywne, czy „Szczęśliwa wątroba, szczęśliwy Ty”, informująca o roli wątroby.

Cel 4: Zapewnić edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Programy stażowe, np. „Student on Board” i Program Ambasadorski to flagowe inicjatywy Sanofi w zakresie edukacji. Regularnie podejmowane są nowe działania. – Podpisane w tym roku porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim wpłynie pozytywnie na podnoszenie jakości kształcenia oraz lepsze rozumienie potrzeb środowiska naukowego i biznesowego – mówi Magdalena Kruszewska.

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Sanofi promuje równouprawnienie i rozwój kobiet w ramach praktyki Gender Balance. Jej założenia realizowane są na wiele sposobów – od regulacji antydyskryminacyjnych w dokumentach statutowych po rozbudowane narzędzia rozwojowe wzmacniające potencjał pracowników, np. Program Mentoringu.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie, wspierać innowacyjność

Fabryka Sanofi w Rzeszowie to przykład wzorcowej inwestycji korporacji międzynarodowej w Polsce. Firma przeznaczyła na inwestycje prawie 200 mln zł, w latach 2017–2018 zainwestuje ok. 34 mln zł. Innowacje to też badania kliniczne, prowadzone w 200 ośrodkach. Sanofi inwestuje w prace nad lekami, które znajdują się w różnych fazach badań. Firma promuje i wspiera innowacyjność, działając też na rzecz lokalnych społeczności, np. w ramach wolontariatu pracowniczego. – Wolontariat Sanofi opiera się na innowacjach społecznych, a jego celem jest poprawa jakości życia społeczności, pośród których funkcjonujemy na co dzień – mówi Magdalena Kruszewska.

Cel 13: Działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Zdecydowaliśmy o wymianie floty aut służbowych, wybierając pojazdy zużywające mniejsze ilości paliwa. W efekcie obniżono spalanie i emisję CO2 o 20 proc. Działania na rzecz ochrony środowiska podejmuje też fabryka w Rzeszowie, wdrażając rozwiązania dot. przechowywania surowców, zużycia wody i prądu. W ich efekcie roczna konsumpcja energii potrzebna na wyprodukowanie 1 opakowania dermokosmetyku spadła o 16 proc. r/r.

***

Magdalena Olborska
menedżer CSR w Samsung Polska

Rozwój cyfrowych kompetencji Polaków

Samsung jako lider nowoczesnych technologii nie tylko tworzy produkty ułatwiające funkcjonowanie współczesnego człowieka, ale równocześnie czuje odpowiedzialność za działania edukacyjne na rzecz podnoszenia cyfrowych kompetencji ich użytkowników. Bez wiedzy o technologii wykorzystujemy tylko jej minimalny potencjał, dlatego od wielu lat podejmujemy szereg programów, które uczą konsumentów i partnerów biznesowych konkretnych umiejętności, takich jak programowanie, bezpieczeństwo w sieci czy zasady korzystania z technologii z troską o środowisko. Jedną z takich inicjatyw jest konsekwentnie prowadzony program Mistrzowie Kodowania, który rozwija cyfrowe kompetencje młodego pokolenia Polaków. Choć głównymi beneficjentami Mistrzów Kodowania są uczniowie przedszkoli i szkół, program daje też duże szanse rozwoju nauczycielom.

Obecnie angażuje on ponad 1700 placówek, prawie 4000 nauczycieli i 100 000 uczniów. Nie zapominamy też o seniorach, dla których organizujemy warsztaty z obsługi smartfonów i aplikacji.

Działaniem dla starszej młodzieży jest natomiast Samsung LABO, czyli nowatorski program edukacyjny adresowany do studentów technicznych uczelni wyższych, techników oraz szkół zawodowych. Poza udostępnieniem doskonale wyposażonego miejsca pracy, istotnym elementem kursu jest nauka przedsiębiorczości.

Samsung LABO odpowiada na potrzeby branży ICT na polskim rynku pracy, a studentom pomaga stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej. Przy okazji wspiera społeczności lokalne, bo to głównie dla nich powstają gotowe aplikacje mobilne. Jedną z nich jest „Centrum akcji”, która usprawnia pracę Sekcji Poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej Wołczkowo w poszukiwaniach zaginionych osób.

Samsung wyrównuje także szanse edukacyjne wśród młodych przedsiębiorców. Nowo otwarty Samsung Inkubator w Rzeszowie zapełnia istotną niszę w łączeniu potencjału korporacji oraz start-upów. Start-upy otrzymują zarówno przestrzeń wyposażoną w najlepszej jakości sprzęty, które mają ułatwić im pracę i realizowanie pomysłów Internetu Rzeczy, ale także wsparcie doświadczonych ekspertów zaangażowanych w tworzenie flagowych urządzeń marki Samsung. Jest to możliwe, ponieważ Samsung prowadzi w Warszawie największe po Korei centrum rozwoju i badań na świecie. To dzięki zapleczu polskich programistów i inżynierów powstają rozwiązania technologiczne udostępniane klientom z innych rynków europejskich.

***

Sylwia Krzyżycka
dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Jerónimo Martins Polska

W Biedronce nie marnujemy żywności

Na świecie rocznie wyrzuca się 1,3 mld ton jedzenia, co stanowi 1/3 całości produkowanej żywności. Masa marnowanej żywności przypadającej na Polaka to 237 kg rocznie, co w przeliczeniu oznacza 1,5 bochenka chleba wyrzucanego przez każdego z nas codziennie do kosza.

Sieć sklepów Biedronka na bieżąco pracuje nad tym, by przeciwdziałać marnowaniu artykułów spożywczych, tym samym realizując 12 Cel Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Nasze działania obejmują zarówno proces zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką i sprzedażą, jak i bezpośrednie przekazywanie żywności organizacjom pożytku publicznego.

Nowoczesny system dystrybucji umożliwia nam dostawy towarów w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu ich zamówienia przez sklep. Wszystkie sklepy w sieci Biedronka są zaopatrywane minimum raz dziennie, dzięki czemu oferowane przez nas produkty zachowują jak najdłużej swoją świeżość i wysoką jakość. Dostawy są precyzyjnie ustalane w relacji do przewidywanego popytu, co pozwala minimalizować potencjalne straty.

W obszarze zarządzania asortymentem współpracujemy z dostawcami artykułów i wprowadzamy mniejsze opakowania, które ułatwiają konsumentom zarządzanie żywnością w domu.

Przeciwdziałamy marnowaniu żywności również we własnej fabryce zup, w której obok ładnych, skalibrowanych warzyw, używamy też tych o nietypowym kształcie, zapewniając przy tym ich najwyższą jakość.

Produkty nienadające się do sprzedaży są odbierane z naszych sklepów i przetwarzane przez wyspecjalizowane firmy. Z owoców i warzyw wytwarzany jest biogaz, z produktów mięsnych powstaje karma dla zwierząt, a pieczywo trafia do gorzelni. Blisko 100 proc. przekazanych przez sklepy Biedronka artykułów jest poddawanych recyklingowi lub odzyskowi.

W naszej sieci uruchomiliśmy także system przekazywania artykułów spożywczych na cele charytatywne bezpośrednio z centrów dystrybucyjnych oraz sklepów. Pełnowartościowa żywność, ale z upływającym wkrótce terminem przydatności do spożycia czy z uszkodzonym opakowaniem, a także dojrzałe owoce i warzywa, są przekazywane na zasadzie darowizny organizacjom pożytku publicznego. W ten sposób w minionym roku 63 sklepy oraz 7 centrów dystrybucyjnych Biedronki przekazały 87 ton żywności o wartości ponad 220 tys. zł. Obecnie już ponad 100 sklepów bierze udział w tym programie. Planujemy, że do końca roku będzie ich minimum 300, a liczba ta będzie wzrastać w kolejnych latach.

Polityka 36.2017 (3126) z dnia 05.09.2017; Raport CSR; s. 47
Oryginalny tytuł tekstu: "Na rzecz ludzi i Ziemi"
Reklama

Czytaj także

Niezbędnik

Skąd się biorą pioruny? Odpowiedź może zaskoczyć

Piorun pojawia się nagle, znika błyskawicznie i nie pozwala się łatwo zbadać. Skąd to budzące zachwyt i grozę zjawisko bierze energię oraz jak ją uwalnia? Odpowiedź może zaskoczyć.

Andrzej Hołdys
07.07.2020
Reklama