Paszporty POLITYKI

Wytypuj laureatów Paszportów Polityki! Regulamin konkursu

Nominowani do Paszportów Polityki 2019 Nominowani do Paszportów Polityki 2019 Polityka
Zapraszamy do konkursu organizowanego we współpracy ze Ski Team Polska. Do wygrania vouchery o wartości 500 zł brutto!

1. Organizatorem konkursu pt. „Wytypuj laureatów Paszportów Polityki” (dalej jako „Konkurs”) jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 00216994400000, kapitał zakładowy: 152.740,00 zł, reprezentowana przez komplementariusza spółkę POLITYKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-309, ul. Słupecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440215, REGON 146306970, NIP 7010360324, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”), a fundatorem nagród jest Ski Team Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000453864, NIP 5223004888, kapitał zakładowy 300 000,00 zł, zwana w dalszej części regulaminu „Fundatorem”.

2. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na portalu internetowym Polityka.pl, a organizowany na portalu społecznościowym Facebook na profilu tygodnika prowadzonym przez Organizatora pod adresem: Facebook.com/TygodnikPolityka (dalej jako „Profil Organizatora”).

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na Profil Organizatora umieszczonej jako komentarz do posta odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe:

  • 6 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Kultura cyfrowa? Uzasadnij jednym zdaniem”
  • 7 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Film? Uzasadnij jednym zdaniem”
  • 8 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Muzyka poważna? Uzasadnij jednym zdaniem”
  • 9 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Muzyka popularna? Uzasadnij jednym zdaniem”
  • 10 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Teatr? Uzasadnij jednym zdaniem”
  • 11 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Sztuki wizualne? Uzasadnij jednym zdaniem”
  • 12 stycznia 2020: „Kto Twoim zdaniem otrzyma Paszport POLITYKI za 2019 r. w kategorii Literatura? Uzasadnij jednym zdaniem”,

(dalej jako „Odpowiedź”). Odpowiedź w formie komentarza należy opublikować w takim czasie, aby dotarła do Organizatora do 13 stycznia do północy. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Odpowiedź. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Odpowiedź lub edytuje Odpowiedź po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniająca edycji.

5. 14 stycznia 2020 r. wieczorem Organizator ogłosi laureatów „Paszportów POLITYKI 2019” na Facebooku na profilu tygodnika Polityka.

6. Jury konkursowe składające się z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela Fundatora wybierze 1 (jedną) Odpowiedź, którą uzna za najciekawszą, spośród tych, które poprawnie wskazały Laureata danej kategorii (dalej „Laureat”).

7. Nagrodami w konkursie są vouchery o wartości 500 zł brutto każdy na zakup asortymentu dostępnego w sklepie stacjonarnym lub internetowym Fundatora. Voucher ważny jest do 31 marca 2020 r. Brak jest możliwości wydłużenia okresu ważności vouchera. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, tj. 15 stycznia 2020 r. do godz. 20:00 w Komentarzu pod postami konkursowymi, o których mowa w pkt. 4.

9. Laureat maksymalnie dzień po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyła do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora:

– imię i nazwisko oraz dane adresowe do przesyłki vouchera.

W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Odpowiedź została wybrana przez jury w dalszej kolejności na zasadach określonych w punkcie 4 i 6 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności nagrody się nie przyznaje.

10. Potwierdzenie otrzymania nagrody Laureat otrzyma w następstwie nawiązania kontaktu w wiadomości prywatnej na Profilu Organizatora.

11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez niego Odpowiedź konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 12 poniżej.

12. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się treścią Odpowiedzi poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: internet@polityka.com.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

14. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 („Administrator”). Administrator powołał Koordynatora działań związanych z ochroną danych osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kodo@polityka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród) w celu rozpatrzenia reklamacji i zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi oraz innym podmiotom świadczącym usługi w związku z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne). Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

18. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

19. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

20. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 6 stycznia 2020 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.

Reklama

Czytaj także

null
Historia

Wanna Berlina. Tak kiedyś wypoczywano w uzdrowiskach nad Bałtykiem

O kuracjuszach w Kołobrzegu, Sopocie, Świnoujściu, Dziwnowie... Jak dawniej odpoczywano nad Bałtykiem.

Dariusz Łukasiewicz
20.07.2024
Reklama