Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 9,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Polskim firmom badania i rozwój się opłacają

Materiały klienta
Unijne wsparcie na wdrożenie innowacji oraz badań i rozwoju pomogło już wielu polskim firmom w poszerzeniu oferty produktowej i zwiększeniu przychodów – także z eksportu.

Innowacje oraz pomocne przy ich opracowaniu projekty badawczo-rozwojowe (B+R) to jedno z najważniejszych czynników zwiększania konkurencyjności gospodarki. Inwestowanie w ten obszar jest kluczem do statusu kraju wysoko rozwiniętego, który posiadają m.in. Japonia, Korea Południowa czy Szwecja, gdzie innowacje odpowiadają już za dwie trzecie wzrostu gospodarczego. Polska póki co w Europejskim Rankingu Innowacyjności (European Innovation Scoreboard 2018) określana jest mianem „umiarkowanego innowatora” i zajmuje 25. na 28 możliwych miejsc wśród krajów Unii Europejskiej – przed Węgrami, Bułgarią i Rumunią. I to mimo tego, że coraz więcej polskich firm już się przekonało, że wdrożenie innowacji przekłada się na rozszerzenie oferty produktowej, a następnie na zwiększenie ich przychodów, także z eksportu.

Sytuację w naszym kraju dodatkowo komplikuje zagrożenie tzw. pułapką średniego wzrostu, czyli odtwarzanie rozwiązań technicznych transferowanych z lepiej rozwiniętych gospodarek. W zestawieniu europejskich innowatorów prym za to wiodą: Szwecja, Dania, Finlandia, Holandia i Wielka Brytania. Żeby dołączyć do tego grona, nie wystarczą dobre chęci ani nawet potencjał naukowy w postaci świetnie wykształconych pracowników i ośrodków naukowych. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków na realizację badań nad innowacjami, na które zbyt wielu polskich przedsiębiorców nie stać.

Potrzebne wsparcie dla małych

Z badań i kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2011–2016, która pod koniec lipca br. opublikowała raport „NIK o wykorzystaniu środków publicznych na innowacje”, wynika, że przyczyna naszej powolnej wspinaczki na szczyty innowacyjności leży głównie w ograniczeniach finansowych. Przedsiębiorcy w zdecydowanej większości przypadków (24 na 30) rezygnowali z realizacji innowacyjnych projektów, jeśli nie otrzymali publicznego wsparcia. Obraz ten uzupełniają dane Ministerstwa Skarbu Państwa, z których dowiadujemy się, że w latach 2013–2015 udział dużych przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje procesowe i produktowe, wyniósł 44 proc., podczas gdy w przypadku małych firm było to dwukrotnie mniej: 21–23 proc. Wniosek z tego taki, że badania i rozwój dużo łatwiej prowadzić dużej firmie, której pozycja rynkowa jest stabilniejsza, a trudniej w sektorze MŚP.

Fundusze do wzięcia

Inwestycje w badania wspierają fundusze europejskie dostępne w programach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, między innymi Inteligentny Rozwój i Horyzont 2020. Przedsiębiorcy z Mazowsza mają również do dyspozycji ponad 1 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych projektów.

– Trwa konkurs o dofinansowania tzw. dużych projektów B+R, których wsparcie wyniesie od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Po wyczerpaniu puli tzw. koperty mazowieckiej w programach krajowych to być może jedna z ostatnich szans na dofinansowanie projektów z Mazowsza w tym obszarze – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), odpowiedzialnej za organizację konkursów w ramach RPO WM 2014-2020.

.Materiały klienta.

Konkurs realizowany jest w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne. Przedsiębiorcy zainwestują fundusze w działania obejmujące fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Co istotne, projekty muszą zrealizować we współpracy z instytucją naukową, a umowę lub porozumienie w tej sprawie należy podpisać przed złożeniem wniosku o fundusze europejskie. Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami badań w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą: bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu i inteligentne systemy zarządzania.

Inwestycje w B+R – ale jakie?

Z dotacji, która może wynieść nawet 80 proc. kosztów kwalifikowalnych (udział jednostki naukowej w projekcie nie może przekroczyć 60 proc. tych wydatków), będzie można sfinansować m.in. koszty:

  • przygotowawcze, w tym koszt biznesplanu;
  • personelu, rozumiane jako wynagrodzenia badaczy, techników i pracowników pomocniczych technicznych;
  • podwykonawstwa przy merytorycznej części projektu realizowanej przez instytucję naukową;
  • amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej;
  • wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioski można składać do 5 września br. za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego przez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Termin rozstrzygnięcia zaplanowano na styczeń 2019 roku.

To jeszcze nie wszystkie możliwości, jakie daje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Przedsiębiorcy mogą starać się o tzw. bony na innowacje, czyli zakup od instytucji naukowej usługi opracowania nowego lub ulepszonego produktu, usługi, zmian procesowych czy projektów wzorniczych. Tu dofinansowanie wyniesie do 200 tys. zł.

Więcej informacji o konkursach dla biznesu można uzyskać:

  • na stronie www.funduszedlamazowsza.eu;
  • drogą elektroniczną, pisząc na adres: punkt_kontaktowy@mazowia.eu;
  • w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Płocku, Radomiu, Ostrołęce, Ciechanowie i Siedlcach;
  • korzystając z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez MJWPU, na których przedstawiane są założenia Regionalnego Programu.

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 i zasady aplikowania o środki. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: www.funduszedlamazowsza.eu.

Forum Rozwoju Mazowsza

Więcej informacji o funduszach unijnych dla mazowieckich przedsiębiorców będzie można uzyskać podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się 17–18 października 2018 r. na Stadionie Legii w Warszawie. Forum poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Informacje o 9. Forum Rozwoju Mazowsza dostępne jest na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl.

.Materiały klienta.

Artykuł sponsorowany

..
Reklama

Czytaj także

Rynek

Apartamentowce na skażonej ziemi. Ludzie chcą tu mieszkać, a nie powinni

Jak to możliwe, że na skażonych gruntach powstają budynki mieszkalne?

Ryszarda Socha
22.06.2022
Reklama