Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Zrównoważona gospodarka – nowa rzeczywistość

Jesteśmy obecnie świadkami transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonej, a dodatkowym, istotnym katalizatorem, który przyspieszy ten proces, będzie Europejski Zielony Ład. Jesteśmy obecnie świadkami transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonej, a dodatkowym, istotnym katalizatorem, który przyspieszy ten proces, będzie Europejski Zielony Ład. Shutterstock
Przybywa firm, dla których zrównoważony rozwój stał się podstawą strategii biznesowej. Coraz więcej mówi się o ochronie klimatu i dbaniu o środowisko naturalne. Eksperci są zdania, że taka postawa może być najskuteczniejszym sposobem do budowania zielonej gospodarki po okresie pandemii.
Grupa Żywiec.materiały prasowe Grupa Żywiec.
Partner merytoryczny raportu.materiały prasowe Partner merytoryczny raportu.
Coca-Cola HBC.materiały prasowe Coca-Cola HBC.
Partner merytoryczny raportu.materiały prasowe Partner merytoryczny raportu.
LPP.materiały prasowe LPP.
Partner merytoryczny raportu.materiały prasowe Partner merytoryczny raportu.
PSE. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.materiały prasowe PSE. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Partner merytoryczny raportu.materiały prasowe Partner merytoryczny raportu.
Nestle.materiały prasowe Nestle.
Partner merytoryczny raportu.materiały prasowe Partner merytoryczny raportu.

Od kilkunastu lat obserwujemy zmiany postaw konsumenckich i wzrost oczekiwań wobec firm w obszarze zrównoważonego rozwoju. Rośnie grupa konsumentów, dla których ważne są informacje o tym, co robią firmy, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie zużycia wody czy recykling. Równie istotne stają się informacje, na jakie przedsięwzięcia firmy przeznaczają swoje pieniądze: czy inwestują w odnawialne źródła energii, czy wprowadzają obieg zamknięty i w jaki sposób przekłada się to na ich zrównoważony rozwój?

Od kilku lat Unia Europejska wprowadza kolejne rozwiązania i regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania. Kwestie z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance – ESG) stają się więc istotnymi elementami systemu finansowego. Aby inwestycje miały zrównoważony charakter, w ramach procesu podejmowania decyzji powinny być brane pod uwagę takie kwestie jak: emisje gazów cieplarnianych, wyczerpywanie zasobów naturalnych czy warunki pracy. Według Statista Research Department w 2018 r. wartość zrównoważonych inwestycji w Europie wynosiła 12 306 mld euro. To dwukrotnie więcej niż w 2012 r.

Jesteśmy obecnie świadkami transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonej, a dodatkowym, istotnym katalizatorem, który przyspieszy ten proces, będzie Europejski Zielony Ład. Ogłoszony pod koniec 2019 r. bardzo wyraźnie nakreślił cele strategiczne UE oraz wizję gospodarki nowoczesnej, chroniącej klimat, dbającej o naturalne zasoby, a przy tym konkurencyjnej. Dokument ten nie był jednak początkiem dyskusji i planowania zrównoważonego rozwoju Unii. Rok wcześniej został ogłoszony europejski plan działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w ramach którego zostały zdefiniowane trzy główne cele: 1) ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważony wzrost, który będzie sprzyjał zmniejszeniu wykluczenia społecznego; 2) zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, wyczerpywania się zasobów, degradacji środowiska oraz kwestii społecznych; 3) wspieranie przejrzystości i długoterminowego zaangażowania w działalności finansowej i gospodarczej.

Plan ten nie tylko określił kluczowe obszary zdobywania funduszy na realizację ambitnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ale też wyraźnie wskazał potrzebę zbudowania spójnego systemu, który pozwoli realnie wykorzystać te fundusze na budowę zrównoważonej gospodarki.

Spójny system

Jednym z wyzwań, przed którym stanęła UE, był fakt, że z jednej strony rosło zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju wśród uczestników rynku finansowego oraz podmiotów sektora publicznego, z drugiej strony brakowało nie tylko jednolitego podejścia, ale też spójnych i jednoznacznych definicji określających, w jakich okolicznościach działalność (produkcja, usługi) może zostać traktowana jako zrównoważona, a kiedy nie można jej za taką uznać. Samo pojęcie zrównoważonego rozwoju było pojęciem niejasnym, wiele działań, produktów i rozwiązań dostępnych na rynku było określanych jako zrównoważone, ale trudno było odnaleźć dla nich cechy wspólne. Dlatego też konieczne było podjęcie bardzo konkretnych działań porządkujących tematykę i rynek zrównoważonego finansowania oraz zbudowanie spójnego systemu wspierającego zrównoważony rozwój UE.

Pierwszym krokiem podjętym przez Unię było zbudowanie spójnego zestawu kryteriów, określającego, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona. Dlatego też powstała taksonomia, która w obecnym kształcie (Rozporządzenie UE 2020/852) definiuje kryteria zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. W toku dalszych prac zostanie ona uzupełniona także o kryteria dotyczące zrównoważonej społecznie działalności gospodarczej. Dzięki temu możliwe będzie jednoznaczne określenie, czy dany biznes jest zrównoważony, czy też nie.

Kolejnym krokiem było zdefiniowanie wskaźników i miar, którymi należy się posługiwać, aby określić poziom zrównoważenia określonych produktów czy działalności. Zostały opracowane wskaźniki niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju (NSDI) czy wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej. Obecnie rozpoczęły się także prace nad unijnym standardem sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Trwają też prace nad kolejnymi elementami unijnego systemu, który ma wspierać finansowanie i rozwój zrównoważonej gospodarki. Należy przy tym podkreślić, że poszczególne elementy i regulacje, które są przygotowywane bądź już wdrażane w ramach planu na rzecz zrównoważonego finansowania, są ze sobą powiązane. W taki sposób należy też patrzeć na działania podejmowane przez UE – jako powiązane elementy, które są od siebie zależne i mają pomóc budować zrównoważoną unijną gospodarkę.

Finansowanie a raportowanie

Mimo iż szereg regulacji, które pojawiły się ostatnio na rynku, dotyczy bezpośrednio tzw. uczestników rynku finansowego, należy pamiętać o tym, że większość z nich będzie miała pośredni wpływ także na inne firmy, niezwiązane z rynkiem finansowym. Spełnienie przez uczestników rynku finansowego części z nałożonych na nich wymagań będzie bowiem wymagało pozyskania określonych danych ESG (Environmental, Social, Governance) od innych podmiotów, uczestników rynku.

Dlatego też tak ważna jest sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby uczestnicy rynku finansowego mogli wypełniać nałożone na nich wymagania, a inwestorzy mogli podejmować rzetelne decyzje w oparciu o kryteria i wskaźniki ESG, niezbędne są dobrej jakości wiarygodne dane. W ocenie firmy doradczej McKinsey ograniczona dostępność takich danych, ich nieporównywalność i niespójność to obecnie największe wyzwanie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Dlatego też istotnym krokiem w ramach budowania zrównoważonej gospodarki UE była rewizja dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej. Zaproponowane zmiany mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na liczbę podmiotów raportujących kwestie zrównoważonego rozwoju, ale też faktyczne włączenie danych ESG w procesy zarządcze i decyzje inwestycyjne. Dlaczego?

Przede wszystkim raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju stanie się bardziej powszechne. Dotychczas dane takie miało obowiązek ujawniać w Polsce mniej niż 200 podmiotów. Po wprowadzeniu zmian wszystkie duże firmy (niezależnie od tego, czy notowane na giełdzie, czy nie) będą miały taki obowiązek. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości takich firm w Polsce jest 3,7 tys. Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju od 2026 r. będą musiały także ujawniać małe i średnie firmy notowane na giełdzie. Ponadto dane będą podlegały obowiązkowemu audytowi. Aby zapewnić odpowiednie przygotowanie, a tym samym jakość świadczonych usług w tym zakresie, wprowadzone zostaną dodatkowe wymagania dla audytorów.

Niezbędne będzie również powiązanie kwestii zrównoważonego rozwoju z kwestiami finansowymi oraz stosowanie zasady „podwójnej istotności”, czyli określenie przez firmę ważnych obszarów środowiskowych, społecznych, na które firma i jej działalność mają wpływ, jak i tych, które bezpośrednio wpływają na samą firmę i jej wyniki finansowe. Zwiększenie zakresu podmiotów raportujących, ujednolicenie podejścia, próba zachowania spójności pomiędzy poszczególnymi regulacjami UE dotyczącymi kwestii raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju może sprawić, że poprawi się jakość danych ESG, które w efekcie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji biznesowych i inwestycyjnych, a nie tylko do pokazania w raporcie.

Koszt czy inwestycja?

Proponowane zmiany oznaczają dla wielu firm dodatkowe obowiązki i związane z tym koszty. Czy na pewno muszą to być koszty? Podejście do tematu raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju jako do kolejnego obowiązku sprawozdawczego sprawi, że faktycznie będzie to koszt, ponieważ przygotowanie raportu będzie wymagało zaangażowania zarówno ludzi, jak i finansów. Dlatego też tak ważne jest, aby wykorzystać związane z raportowaniem szanse i sprawić, że koszt stanie się inwestycją. Aby tak było, niezbędne jest zrozumienie, jaka może być rola danych ESG i jakie korzyści może przynieść organizacji raportującej ich ujawnianie.

Przede wszystkim raport zrównoważonego rozwoju to narzędzie zarządcze. Analiza danych ESG pozwala zaobserwować określone nieścisłości, odchylenia od normy albo zjawiska niepożądane i odpowiednio na nie zareagować. Cykliczna sprawozdawczość pozwala weryfikować skuteczność podejmowanych działań nie tylko w wymiarze finansowym. Raportowanie kwestii ESG pozwala zobaczyć zarówno efekt ekonomiczny wdrożonych rozwiązań, jak i ten środowiskowy oraz społeczny. Co więcej, pozwala zaobserwować zależności pomiędzy nimi: czy inwestycja w fotowoltaikę to tylko ograniczenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, czy także ograniczenie kosztów zakupu energii?

Rola raportu jako procesu i narzędzia wspierającego zarządzanie organizacją nadal jest przez wiele firm, nawet tych raportujących regularnie i od wielu lat, niedoceniana. Raport nadal często traktowany jest wyłącznie jako produkt, który powstaje w określonym czasie. Jego publikacja oznacza zakończenie projektu i oczekiwanie na kolejny. Tymczasem warto pamiętać, że efektem tych kilku miesięcy prac nad raportem jest potężny zbiór wartościowych danych, które mogą usprawnić zarządzanie organizacją.

Raport zrównoważonego rozwoju to także narzędzie komunikacji z interesariuszami. Umożliwia udzielenie odpowiedzi na kwestie i tematy, które są istotne dla interesariuszy, ale też przedstawienie pełnego obrazu organizacji i jej działań. To także źródło wiedzy o firmie dla inwestorów lub kredytodawców, dla których coraz częściej dane ESG są istotnym elementem oceny projektów i pozytywnej lub negatywnej decyzji o przyznaniu finansowania.

Zrównoważona rzeczywistość

Sprawna transformacja w stronę zrównoważonej gospodarki wymaga włączenia kwestii zrównoważonego rozwoju w główny nurt działań biznesowych, inwestycyjnych oraz wszelkich innych działań gospodarczych. Aby tak się stało, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy: władz centralnych i lokalnych, samorządów, firm i ich pracowników, konsumentów itp. Czas pandemii pokazał, że taka współpraca i zaangażowanie różnych grup w ważnych dla społeczeństwa i gospodarki celach jest możliwe. Lista firm, organizacji pozarządowych i zwykłych obywateli, którzy nieśli wsparcie potrzebującym, jest długa. A pomoc rzeczowa i finansowa liczy się w miliardach złotych. Wydaje się, że firmy, które w swoich strategiach uwzględniają wymogi Europejskiego Zielonego Ładu, mogą wyjść z kryzysu silniejsze.

Wydaje się, że działania w sposób zrównoważony będą tworzyć nową rzeczywistość. Nie da się tego uniknąć. Silne powiązanie tematyki zrównoważonego rozwoju z finansowaniem oraz regulacjami sprawia, że rośnie grono firm, które chcą w ten sposób działać. Zapewne z czasem prowadzenie działalności w sposób zrównoważony przestanie być przewagą konkurencyjną, a stanie się „nową normalnością”. Równocześnie firmy, dla których sprawy odpowiedzialności, zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju będą miały utrudniony dostęp do środków finansowych, zarówno poprzez ograniczenie dostępu do finansowania, jak i wzrost kosztów pozyskania kapitału. Dotyczy to zarówno funduszy prywatnych, jak i publicznych. Ważne, aby umiały dostrzec to odpowiednio wcześnie i przygotowały się na zmiany.

DR ALEKSANDRA STANEK-KOWALCZYK, SAPERE, SGH,
WSPÓŁPRACA ZOFIA LEŚNIEWSKA

***

Partnerstwo i współpraca

Żywiec jako marka jest obecna podczas różnych wydarzeń, które dają ludziom w życiu radość oraz oddech od codzienności. W czasach pandemii było to trudniejsze, a naszą główną troską stała się ochrona życia i zdrowia ludzi.

Zaczęliśmy od naszych pracowników. Od samego początku mogli oni liczyć na środki ochrony indywidualnej i bezpieczne warunki pracy, w tym przejście, tam, gdzie było to możliwe, na pracę zdalną. Zapewniliśmy także domowe przedszkole dla pracujących rodziców i pomoc psychologiczną oraz porady ekspertów od finansów czy prawa. Nasi pracownicy mogli liczyć także na szkolenia przydatne w adaptacji do pracy zdalnej. Blisko 80 proc. z nich wyraziło zadowolenie z tego, jak zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo w tym trudnym czasie.

Pandemia Covid-19 dotyczyła całego społeczeństwa. Dlatego jako firma łącznie przekazaliśmy 1,5 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali, a marka Żywiec wykorzystała siłę Męskiego Grania, aby zebrać kolejne 4 mln zł na walkę z koronawirusem prowadzoną przez Fundację Siępomaga. Dzięki temu fundacja kupiła m.in. potrzebne szpitalom materiały ochronne. Z intencją podziękowania personelowi medycznemu przygotowaliśmy dla nich darmowy i jedyny w swoim rodzaju bezalkoholowy napój z dodatkiem witamin „Dla Bohaterów naszego Ż”, który trafił do ponad 150 ośrodków zdrowia na terenie całej Polski. A wszyscy mieszkańcy Żywca otrzymali od nas darmowy płyn do dezynfekcji, który powstał z alkoholu po dealkoholizacji piwa.

Aby nasze piwo mogło trafić do konsumentów, potrzebna jest praca naszych parterów – dostawców i klientów. Na informacje o zamknięciu barów i restauracji jako pierwsi zareagowali nasi koledzy ze sprzedaży. W czasie, w którym nie mogli odwiedzać swoich klientów, zajmowali się odbieraniem niesprzedanego z powodu zamknięcia gastronomii piwa. Aby pomóc właścicielom zachować płynność finansową, odebraliśmy ponad 35 tys. beczek piwa.

Problemy wywołane pandemią dotknęły także innych naszych partnerów. Dla nich przygotowaliśmy specjalny program, który pozwala na szybsze uzyskanie środków finansowych oraz szereg dodatkowych korzyści. Wspólnie z Malteurop wsparliśmy także rolników, dokonując wcześniejszego zakupu jęczmienia browarnianego, uprawianego w sposób zrównoważony, z którego uwarzymy nasze piwo. Ten cenny surowiec mógł się zmarnować z powodu spadku sprzedaży piwa w wyniku pandemicznych ograniczeń.

Pandemia pokazała, że w partnerstwie i współpracy można przetrwać najtrudniejsze chwile. My z kolei nauczyliśmy się działać jeszcze bardziej elastycznie i przedsiębiorczo. Możliwość wsparcia tak wielu naszych sąsiadów, partnerów i bohaterów ze służby zdrowia to niezapomniana satysfakcja.

***

Świat Bez Odpadów jest możliwy!

Świat Bez Odpadów – to ambitna wizja i hasło podjętego w 2018 r. przez Coca-Cola zobowiązania, zgodnie z którym do 2030 r. firma będzie zbierać i poddawać recyklingowi tyle opakowań, ile trafia od niej do konsumentów. By to osiągnąć, konieczna jest współpraca wielu stron oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Coca-Cola wyznaczyła trzy kluczowe obszary działania, dzięki którym cel zostanie osiągnięty: design opakowań, zbiórka odpadów opakowaniowych oraz budowanie partnerstw.

Jako Coca-Cola koncentrujemy działania na ponownym wykorzystaniu już wyprodukowanych surowców – mówi Izabela Morawska, Public Affairs Manager Coca-Cola Poland Services. – Obecnie niemal 100 proc. naszych opakowań w Polsce nadaje się do recyklingu. Co więcej, dążymy do jak największego udziału surowców wtórnych w produkcji. Naszą ambicją jest, by każde z wyprodukowanych opakowań w co najmniej 50 proc. składało się z tworzywa pochodzącego z recyklingu – dodaje Morawska. To nie koniec zmian – Coca-Cola stale pracuje nad redukcją plastiku w ramach całego procesu produkcji. Przykładem jest inwestycja w najnowsze technologie, dzięki którym wykorzystanie folii stretch ograniczone zostanie do 40 proc. Obecnie rozwiązanie testowane jest w jednej z polskich fabryk.

Dzięki inwestycjom w innowacje Coca-Cola przeprowadziła pierwszy test konsumencki papierowej butelki, wykonała prototyp butelki powstałej z plastiku wyłowionego z mórz oraz wprowadziła KeelClip – kartonowe rozwiązanie zastępujące folię termokurczliwą w wielopakach puszek.

Równie istotnym działaniem firmy jest zbiórka odpadów. – W 2020 r. udało nam się zebrać i poddać recyklingowi w Polsce co drugą butelkę plastikową, która trafiła na rynek – dodaje Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Jej zdaniem poziom zbiórki i recyklingu w dużym stopniu zależny od funkcjonowania efektywnego systemu depozytowego na opakowania jednorazowe. W Estonii, gdzie taki system działa od wielu lat, poziom zbiórki sięga ok. 90 proc. – Dlatego wraz z innymi producentami stworzyliśmy koalicję, która aktywnie działa na rzecz stworzenia dobrze zaplanowanego systemu depozytowego również w Polsce i jest gotowa go sfinansować. Prowadzimy też szeroko zakrojony dialog z kluczowymi interesariuszami i decydentami. Z analiz producentów wynika, że system depozytowy jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zakładanych poziomów zbiórki opakowań jednorazowych po napojach oraz zapewnienia od 2025 r. wszystkim producentom w Polsce niezbędnego do produkcji napojów w butelkach PET surowca wtórnego. System taki powinien być producencki, ogólnokrajowy, obowiązkowy dla wszystkich producentów oraz powszechny i łatwo dostępny dla konsumentów. Powstanie takiego systemu wymaga stworzenia odpowiedniej legislacji w tym zakresie – przyznaje Borucka.

Coca-Cola buduje także koalicje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sektora, z którymi łączy ją wspólny cel – ambicja Świata Bez Odpadów. Dzięki ostatniej akcji realizowanej z Planet Heros zebrano ponad 1300 worków odpadów, a za każdy z nich firma przekazała wsparcie organizacjom ekologicznym. To kontynuacja działań z ostatnich lat, gdy Coca-Cola przekazała gminom 18 nowoczesnych recyklomatów i niemal 1300 żółtych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

***

Rozumiejąc odpowiedzialność

Pandemia Covid-19 stała się dla biznesu nie tylko sprawdzianem przedsiębiorczości, ale przede wszystkim testem odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. W wielu sektorach diametralnie zmieniła zasady ich funkcjonowania. Tak było też w branży odzieżowej.

W LPP z dnia na dzień zamknęliśmy niemal wszystkie salony stacjonarne, stanowiące główne źródło przychodu. Prowadząc biznes na wielu rynkach od 30 lat, doskonale rozumieliśmy, że każda nasza decyzja ma znaczenie także dla naszych pracowników, jak i wieloletnich partnerów biznesowych. Zatrudniając blisko 22 tys. osób i współpracując z ponad tysiącem dostawców, zdawaliśmy sobie sprawę z naszego wpływu na rynek pracy, jaki tworzymy.

Konieczność ustalania priorytetów towarzyszyła nam od pierwszego dnia i właściwie w każdym obszarze działalności. W tej nierównej walce o przetrwanie najważniejszą miarą było dla nas utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. Obserwując skalę zmian na rynku, byliśmy zmuszeni szybko zaadaptować się do nowej rzeczywistości. W tym celu dostosowaliśmy strukturę organizacyjną LPP do sprzedaży wielokanałowej, a pomogły nam w tym zmiany w logistyce oraz wdrożenia autorskich rozwiązań IT. W efekcie w trzy tygodnie przeszliśmy transformację technologiczną, logistyczną i sprzedażową, zaplanowaną wcześniej na trzy lata. Będąc firmą odpowiedzialną, czuliśmy obowiązek, aby nie porzucać naszej idei rozwoju zrównoważonego nawet w tak niepewnym w historii momencie. Dlatego kontynuowaliśmy realizację celów postawionych jeszcze przed pandemią w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020–25.

Nie zrezygnowaliśmy także z naszej działalności charytatywnej. Ten obszar zdominowały inicjatywy na rzecz walki ze skutkami pandemii. W ramach dwóch akcji pomocowych #LPPpomaga docieraliśmy do osób potrzebujących i walczących na pierwszej linii frontu, wspierając placówki medyczne i organizacje pozarządowe, ale też lokalną społeczność z sąsiedztwa. Pomimo że pandemia zdominowała ten obszar, kontynuowaliśmy też zadania statutowe Fundacji LPP, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu czy działając na rzecz ochrony zdrowia i środowiska.

W sumie w 2020 r. wsparliśmy blisko 500 podmiotów z całej Polski, przeznaczając na ich działania ponad 9 mln zł.

Miniony rok nauczył nas wielowymiarowej odpowiedzialności. Dziś jesteśmy dumni z tego, że wartości, na których od początku budujemy pozycję LPP – pomogły nam przetrwać ten kryzys. To właśnie one dodawały nam energii, by docierać z pomocą jeszcze dalej niż dotychczas.

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu firmy odzieżowej LPP

***

Inwestycje dla przyszłych pokoleń

Transformacja energetyczna wymaga rozbudowy systemu przesyłowego, dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują największy w swojej historii program inwestycyjny. Priorytetem jest, by robić to w sposób zrównoważony i dbając o społeczności lokalne.

PSE, operator systemu przesyłowego w Polsce, są właścicielem ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć i 109 stacji elektroenergetycznych we wszystkich regionach Polski. Do 2030 r. na rozwój systemu przeznaczonych zostanie ponad 14 mld zł, powstanie m.in. 3,7 tys. km nowych linii 400 kV, a 1,7 tys. km zostanie zmodernizowanych. Tak duża skala działalności wymaga dużej odpowiedzialności – wobec wykonawców, środowiska oraz mieszkańców terenów, na których istnieje lub powstaje infrastruktura przesyłowa. Dlatego PSE od lat prowadzą dialog ze społecznościami lokalnymi, aktywnie angażując je w proces planowania przebiegu linii. – Chcemy być dobrym sąsiadem, dlatego wykraczamy poza standardowe działania – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. – Przykładem jest program grantowy WzMOCnij Swoje Otoczenie, w ramach którego organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe mogą uzyskać wsparcie finansowe w realizacji projektów pożytecznych społecznie, z których przez lata będą mogli korzystać mieszkańcy – tłumaczy. Dotychczas firma przeprowadziła dwie edycje programu, dzięki którym zrealizowano 180 lokalnych inicjatyw, takich jak budowa placów zabaw, ścieżek edukacyjnych, szlaków rowerowych czy organizacja kursów z udzielania pierwszej pomocy. Aktualnie trwa największa – jak do tej pory – trzecia edycja programu. Na realizację projektów w ok. 120 gminach przeznaczonych zostanie ponad 3,6 mln zł.

Budowanie relacji z sąsiadami było kluczowe także w czasie pandemii. PSE aktywnie zaangażowały się we wsparcie mieszkańców przy przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Spółka przekazała kilkudziesięciu samorządom zapas środków ochrony osobistej oraz wsparła finansowo i rzeczowo szpitale. PSE sfinansowały m.in. zakup specjalistycznego samochodu do przewozu próbek oraz izolatorów RNA dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zostały wyposażone w respiratory i inny specjalistyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia do dezynfekcji. PSE współpracowały także z Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom. Przekazane darowizny pozwoliły na sfinansowanie specjalistycznego sprzętu medycznego dla placówek ochrony zdrowia, które znajdują się w gminach i powiatach, gdzie istnieje lub powstaje infrastruktura elektroenergetyczna należąca do firmy.

***

Dla potrzebujących podczas pandemii

Nestlé od początku swej działalności w Polsce stara się być partnerem lokalnej społeczności. Przykładem jest aktywność w obliczu pandemii: firma natychmiast włączyła się w pomoc najbardziej potrzebującym w całym kraju, w tym pracownikom ochrony zdrowia, pacjentom, osobom wymagającym opieki oraz odizolowanym – które nierzadko miały ograniczony dostęp do żywności czy nawet wody pitnej. Dostarczając produkty żywnościowe i wodę – i współpracując z organizacjami pozarządowymi, dzięki którym pomoc trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – Nestlé Polska pomogło zaspokoić te potrzeby. Wartość pomocy, przekazanej przez firmę w Polsce w czasie pandemii, przekroczy 14 mln zł.

Najnowszą inicjatywą są darowizny żywnościowe na rzecz personelu szpitali. Do połowy 2021 r. firma, we współpracy z Fundacją Lekarze Lekarzom oraz Raben Logistics (należącą do Grupy Raben – wyróżnionej Złotym Listkiem CSR POLITYKI 2021), przekaże ok. 4,5 mln produktów spożywczych i butelek wody o łącznej wartości blisko 9 mln zł. Produkty trafią do personelu medycznego w całej Polsce, w pierwszej kolejności do 190 placówek.

Lekarze i personel medyczny, szczególnie oddziałów covidowych, są tak obciążeni pracą, że przerwa na posiłek jest ogromnym wyzwaniem. Dostępność produktów gotowych do spożycia lub w formie umożliwiającej szybkie przygotowanie posiłku jest z tej perspektywy bardzo ważna. Dlatego darowizny obejmują m.in. kawę, wodę, dania instant – np. owsianki, musy owocowe, kisiele, batony.

W poprzednich miesiącach firma wielokrotnie przekazywała różnorodne darowizny. Ponad milion produktów żywnościowych o wartości 5 mln zł trafiło do pacjentów szpitali zakaźnych, osób poddanych kwarantannie, seniorów, jak również medyków. Darowizny objęły wówczas wodę butelkowaną, odżywki dla niemowląt i dzieci, płatki śniadaniowe, żywność dla dorosłych, kawę, słodycze, preparaty odżywcze, karmę dla zwierząt domowych. Za koordynację przekazania darów odpowiadały organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje Nestlé Polska: Federacja Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska.

Dodatkowo, firma przekazała 300 tys. masek oraz 270 tys. rękawiczek na rzecz pracowników służby zdrowia i osób starszych. Nestlé Polska przekazało również sprzęt do nauki online: 275 komputerów i tabletów trafiło do najbardziej potrzebujących dzieci z całego kraju.

Przez cały czas w działania pomocowe z ogromnym poświęceniem włączali się pracownicy wszystkich ośmiu lokalizacji Nestlé w Polsce.

Polityka 24.2021 (3316) z dnia 08.06.2021; Raport CSR; s. 57
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Wydania specjalne

Czego uczy nas pokolenie „zetek”

Łączą nas podobne potrzeby, wystarczy jedynie się wzajemnie wysłuchać – postuluje prof. Tomasz Sobierajski.

Grażyna Morek
09.02.2024
Reklama