Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Bioróżnorodność w kryzysie

Zmiana klimatu stanowi nagły i poważny szok dla wielu gatunków, który, jeśli to możliwe albo zmusi je do przystosowania się, albo doprowadzi do ich wyginięcia. Zmiana klimatu stanowi nagły i poważny szok dla wielu gatunków, który, jeśli to możliwe albo zmusi je do przystosowania się, albo doprowadzi do ich wyginięcia. Ruud Morijn Photographer / Shutterstock
Gospodarka i środowisko naturalne są ze sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie na siebie wpływają. Działalność przedsiębiorstw ma ogromny, często niekorzystny wpływ na ekosystemy, w których działają.

Najnowszy raport World Economic Forum (WEF) pokazuje, że utrata bioróżnorodności to jedno z najpoważniejszych zagrożeń następnej dekady. Według ekspertów WEF obecne tempo wymierania gatunków jest dziesiątki do setek razy wyższe niż średnia z ostatnich 10 mln lat.

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) wskazują, że za ponad 90 proc. utraty bioróżnorodności odpowiada 5 czynników bezpośrednio związanych z działalnością człowieka:

• zmiana użytkowania gruntów i mórz, obejmująca przekształcenie, modyfikację i stopniową degradację naturalnych ekosystemów

• bezpośrednia nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych

• zmiana klimatu, która pośrednio, poprzez degradację ekosystemów i gatunków, zwiększa presję na bioróżnorodność. Efekty te są widoczne w rosnącym zakwaszeniu i pustynnieniu oceanów, topnieniu lodowców oraz występowaniu katastrofalnych zdarzeń pogodowych

• zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, które może zaszkodzić funkcjonowaniu ekosystemów, zmieniając skład gleby (składniki odżywcze, kwasowość i poziom tlenu), wód gruntowych i oceanów

• rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych (roślin, zwierząt lub innych organizmów), które wkraczają w alternatywne siedliska i mogą zdestabilizować całe ekosystemy.

Ostatecznie za te pięć czynników odpowiadają m.in. niezrównoważona produkcja i konsumpcja, dynamika wzrostu populacji, zmiany w handlu, niedostateczne tempo rozwoju technologii wspierających zrównoważony rozwój oraz istniejące modele zarządzania.

Najnowsze wydanie Nature Living Planet Report wskazuje zmianę użytkowania gruntów jako największe, aktualne zagrożenie dla natury. Jeśli jednak nie uda się ograniczyć globalnego ocieplenia do 1,5°C, zmiana klimatu prawdopodobnie stanie się dominującą przyczyną utraty bioróżnorodności w nadchodzących dziesięcioleciach.

Gatunki i ekosystemy ewoluowały, aby rozwijać się w określonych warunkach, od zakresu temperatur, tzw. otoczki klimatycznej gatunku, po pory roku, które rządzą ich okresami godowymi i migracyjnymi. Zmiana klimatu stanowi nagły i poważny szok dla wielu gatunków, który, jeśli to możliwe albo zmusi je do przystosowania się, albo doprowadzi do ich wyginięcia. Rosnące temperatury już teraz powodują masową śmiertelność w określonych ekosystemach, a zmieniające się wzorce opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe i zakwaszenie oceanów wywierają dodatkową presję na zagrożone gatunki.

Powiązania między różnorodnością biologiczną a zmianą klimatu działają w obie strony. Tak jak zmiana klimatu zmienia siedliska i ekosystemy, utrata bioróżnorodności przyczynia się do zmiany klimatu i nasila jej skutki, ponieważ zdolność do asymilacji i magazynowania CO2 ekosystemów, które są zdegradowane ma tendencję do zmniejszania się. Dla przykładu niektóre rozwiązania służące łagodzeniu zmian klimatycznych, takie jak np. zwiększona produkcja biopaliw, mogą zmienić wzorce użytkowania gruntów i zagrażać bioróżnorodności.Dlatego ważne jest, aby ochrona ekosystemów była brana pod uwagę przy opracowywaniu polityk dotyczących zmian klimatu. Zdaniem Mirosława Proppé, prezesa WWF Polska, mimo narastających zagrożeń różnorodność biologiczna jest tematem niszowym i mało znanym wśród polskiego społeczeństwa, biznesu i polityków. – Znakomita większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, czym sama różnorodność gatunkowa jest oraz dlaczego jest dla nas wszystkich tak ważna – wyjaśnia Proppé.

Tak samo dzieje się ze środowiskiem. – Ekosystem, w którym występuje wiele gatunków roślin i zwierząt, które mogą na siebie wzajemnie wpływać, staje się mocniejszy. Odwrotnie jest w przypadku monokultur – wielkich obszarów, na których występuje tylko jeden gatunek danej rośliny czy zwierząt (np. wielkopowierzchniowe fermy). W takich miejscach rozprzestrzenianie się chorób czy szkodników jest bardzo szybkie i może doprowadzić do unicestwienia całej populacji. Różnorodność w danym ekosystemie sprzyja więc odporności – dodaje prezes WWF Polska.

Bioróżnorodność ma również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Przyjęcie ambitnych globalnych ram dotyczących ochrony bioróżnorodności jest więc koniecznym krokiem, aby zabezpieczyć zdrowie i dobrostan ludzi oraz całej planety. Po ponad czterech latach negocjacji podczas COP15 w Montrealu w grudniu 2022 r. 196 krajów podpisało porozumienie mające przekierować działalność ludzką na drogę życia w harmonii z naturą. Przyjęte Globalne Ramy Bioróżnorodności Kunming-Montreal (GBF) obejmują 23 Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które powiniśmy zrealizować do 2030 r. Wśród nich są m.in.:

n skuteczna ochrona i zarządzanie co najmniej 30 proc. obszaru lądów i oceanów na świecie. Tymczasem obecnie pod ochroną znajduje się 17 proc. lądów i 8 proc. mórz

n ograniczenie, prawie do zera, utraty obszarów o wysokim znaczeniu dla bioróżnorodności biologicznej i integralności ekologicznej, w tym np. lasów deszczowych

n zmniejszenie o połowę globalnego marnowania żywności. Obecnie na świecie marnowanych jest co roku 1,3 mld ton, co stanowi ok. 1/3 całej produkcji żywności

n przeznaczenie co najmniej 200 mld dol. rocznie ze źródeł publicznych i prywatnych na finansowanie działań i projektów związanych z ochroną bioróżnorodności.

Międzynarodowej mobilizacji na rzecz bioróżnorodności towarzyszy presja regulacyjna. W Unii Europejskiej m.in. to Europejski Zielony Ład wyznacza ambitny plan działania, który dotyczy lepszego wykorzystania zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń oraz przeciwdziałania utracie bioróżnorodności. Będąca zasadniczą częścią Europejskiego Zielonego Ładu strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r. tworzy kompleksowy plan ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. Przesłanie dla wszystkich dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych jest więc jasne: należy przygotować się do identyfikacji, oceny, przedstawienia strategii działania, a na końcu ujawnienia ryzyka, zależności i wpływu na bioróżnorodność, ponieważ rządy w niedalekiej przyszłości będą tego wymagać.

Ponad połowa światowej produkcji gospodarczej, czyli ok. 44 bln dol., jest w umiarkowanym lub dużym stopniu zależna od natury. Istotność tego problemu coraz częściej wpływa na wybory inwestorów, którzy obecnie zastanawiają się, w jaki sposób uwzględnić oddziaływanie na naturę w ramach swoich ocen i jak skierować kapitał do spółek, które podejmują działania i zdają sprawozdanie ze swojej strategii w zakresie bioróżnorodności.

Choć dla różnych branż definiujemy inne poziomy zależności od środowiska naturalnego, utrata różnorodności biologicznej stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich. Badanie firm z listy Fortune 100 wykazało, że chociaż prawie połowa odnosiła się do bioróżnorodności w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju, tylko pięć określiło zobowiązania, które były konkretne, mierzalne i miały ramy czasowe. Umiejętność rozumienia oraz pomiaru wpływu i zależności od natury pozostaje więc nadal wyzwaniem dla biznesu.

Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), członka koalicji Business for Nature, zachęca firmy, by spojrzały na ochronę bioróżnorodności jako szansę na rozwój. – Według wyliczeń Światowego Forum Ekonomicznego wiąże się to z możliwościami biznesowymi o wartości 10 bln dol. rocznie i powstaniem do 2030 r. nawet 395 mln miejsc pracy. Budowanie zrównoważonego, ale równocześnie odpornego na kryzysy biznesu musi więc opierać się także na potraktowaniu przyrody w sposób strategiczny i priorytetowy – uważa prezeska FOB.

W jej ocenie polskie firmy coraz częściej podejmują działania mające na celu ochronę bioróżnorodności. – Do ostatniej edycji raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zakwalifikowanych zostało 395 inicjatyw w obszarze środowiska, to o 23 więcej niż w roku ubiegłym. W poprzednich latach te wzrosty z każdym rokiem były o 1/3 większe. To oznacza, że biznes w Polsce dostrzega konieczność intensyfikacji działań na rzecz natury. A troska o bioróżnorodność, dotychczas pozostająca w cieniu kwestii klimatycznych, staje się ważnym elementem długofalowych strategii przedsiębiorstw – podsumowuje Marzena Strzelczak.

W kontekście bioróżnorodności zrozumienie powiązań pomiędzy wpływami, ryzykiem oraz szansami związanymi z danym modelem biznesowym jest bardziej kompleksowym wyzwaniem niż w przypadku klimatu. Emisyjność CO2, która stanowi obiektywną miarę wpływu na środowisko, jest stosunkowo łatwa do obliczenia. W przypadku bioróżnorodności wyznaczenie miar mówiących o skali zaangażowania na rzecz bioróżnorodności i osiąganych efektów stanowi dużo większe wyzwanie.

Nie zmienia to jednak faktu, że z perspektywy zbliżających się wymogów regulacyjnych, a także presji ze strony otoczenia podjęcie tego tematu nabiera coraz większego znaczenia dla firm. Koniecznym krokiem jest wskazanie, które elementy łańcucha wartości są w największym stopniu zależne od natury. Na razie firmy nie muszą jeszcze znać wszystkich odpowiedzi, ale opracowanie proaktywnego i zaangażowanego podejścia jest kluczowe.

Szczególnie ważne jest to dla wytwórców produktów rolniczych, spożywczych czy usług w bezpośredni sposób związanych ze środowiskiem naturalnym. Oni muszą być przygotowani na systemowe rozwiązania. Świadomość wśród przedstawicieli wyżej wspomnianych sektorów wzrasta i stopniowo podejmują oni działania konieczne dla ochrony bioróżnorodności. Więksi producenci propagują wśród rolników tzw. model rolnictwa regeneratywnego, które podnosi żywotność gleby i zwiększa jej potencjał do wychwytywania z atmosfery CO2, poprawia ilość i jakość plonów, pozwalając oszczędzać wydatki na nawozy i środki ochrony roślin.

Wsparcie firm dla bioróżnorodności musi być efektywne, dlatego tak ważne jest opracowanie wymiernych wskaźników i celów oraz sposobów ich monitorowania.

Zdaniem Mirosława Proppé, prezesa WWF Polska, natura w naszym kraju potrzebuje przestrzeni. – Zdrowa populacja zwierząt danego gatunku pozostanie taka, gdy będzie miała możliwość wymiany genetycznej z inną populacją tego samego gatunku. To jest możliwe, gdy te dwie populacje będą w stanie komunikować się, gdy osobniki będą w stanie migrować z jednej populacji do drugiej. Przez brak całościowego planowania przestrzennego uwzględniającego korytarze ekologiczne i stawianie sztucznych granic, takich jak płoty czy zapory wodne, zaburzyliśmy przez ostatnie 20 lat możliwości migracyjne. Poszatkowane obszary i grupy gatunków powodują, że mieszanie genetyczne jest mniejsze, widoczne są już karłowacenie i choroby poszczególnych populacji – podkreśla Mirosław Proppé. Równie ważne staje się także dbanie o zanieczyszczone ekosystemy słodkowodne, m.in. rzeki. – Ścieki przemysłowe i z energetyki podwyższające temperaturę wody zrzucane są bez przerwy, a system kontroli, który polega tylko na autokontroli zanieczyszczających, jest po prostu naiwnością – dodaje prezes WWF Polska.

Wiele z tych problemów wynika z braku świadomości wśród ludzi, że bez ochrony różnorodności gatunkowej skazujemy naszą przyrodę, nasze życie i gospodarkę, przynajmniej na osłabienie. – Co dwa lata, od lat 70. ubiegłego wieku, WWF publikuje Raport Żyjącej Planety (Living Planet Report), w którym pokazujemy, jak zmniejsza się liczebność kilkudziesięciu tysięcy różnych populacji na całym świecie. Przez ostatnie 50 lat spadek ten wyniósł 67 proc. dla wszystkich kręgowców. Dla środowisk słodkowodnych aż 89 proc.– podkreśla Proppé.

Zajęcie się konsekwencjami zmian bioróżnorodności wymaga zaangażowania społecznego na dużą skalę i jasnej wizji, osadzonej w globalnej strategii biznesowej. Rozumiejąc złożoność wyzwania, myśląc z wyprzedzeniem i skupiając się na rozwiązaniach, firmy mogą stworzyć możliwości budowania bardziej odpornego biznesu, który zapewni wysokie zyski finansowe i społeczne.

KATARZYNA ŚREDZIŃSKA,
PAMELA NOWAK (DELOITTE)
ZOFIA LEŚNIEWSKA

Każdy plan działań na rzecz różnorodności biologicznej dostosowany jest do warunków danego zakładu, a następnie zatwierdzany przez lokalny zespół kierowniczy, z uwzględnieniem budżetu i względów praktycznych.materiały prasoweKażdy plan działań na rzecz różnorodności biologicznej dostosowany jest do warunków danego zakładu, a następnie zatwierdzany przez lokalny zespół kierowniczy, z uwzględnieniem budżetu i względów praktycznych.

Na rzecz bioróżnorodności

Firma Wienerberger, wiodący międzynarodowy producent ceramicznych materiałów budowlanych, ma na celu nie tylko poprawę jakości życia ludzi w ich domach, ale także, realizując Program Bioróżnorodności, przyczynia się do ochrony środowiska i rozwoju naturalnych ekosystemów na terenach swoich zakładów produkcyjnych i wydobywczych w Polsce.

W działalności firmy niezbędnym surowcem do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych są zasoby naturalne, takie jak glina, piasek czy woda, których zużycie firma stale monitoruje oraz podejmuje szereg działań przyczyniających się do zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji.

Stąd też jedną z inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wdrożenie Programu Bioróżnorodności, który ma na celu ochronę naturalnych ekosystemów oraz zwiększenie różnorodności fauny i flory na terenach wszystkich zakładów produkcyjnych należących do Grupy Wienerberger, w tym także w Polsce. W ramach programu firma w profesjonalny sposób przekształca powierzchnie terenów wydobywczych w bezpieczne siedliska dla rzadkich lub zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

W 2022 r. powstały indywidualne plany rozwoju różnorodności biologicznej dla dwóch polskich zakładów produkcyjnych i wydobywczych w Lęborku i w Gnaszynie. W 2023 r. Programem Bioróżnorodności objęte zostaną pozostałe zakłady produkcyjne w Polsce. – Na terenie zakładu w Gnaszynie, wspólnie z Fundacją Aeris Futuro i lokalną społecznością, posadziliśmy 500 sadzonek drzew. Ponadto, aby przygotować grunt pod nasadzenia, nawieźliśmy 70 ton żyznej ziemi oraz uformowaliśmy trzypoziomowy taras zieleni, który dodatkowo wygłusza teren wokół kopalni oraz stanowi naturalną barierę chroniącą naszych sąsiadów przed pyleniami pochodzącymi z kopalni – powiedział Jacek Wierus, Head of ESG w Wienerberger.

Każdy plan działań na rzecz różnorodności biologicznej dostosowany jest do warunków danego zakładu, a następnie zatwierdzany przez lokalny zespół kierowniczy, z uwzględnieniem budżetu i względów praktycznych. Realizacja projektu odbywa się we współpracy z lokalnymi zakładami ekologicznymi, a także przy użyciu ceramicznych materiałów budowlanych Wienerberger, które, tak jak np. cegły, świetnie sprawdzają się przy tworzeniu np. hoteli dla owadów i siedlisk dla małych ssaków. Na potrzeby projektu firma powołała wśród pracowników tzw. ambasadorów bioróżnorodności, których zadaniem jest prowadzenie trzy razy w roku monitoringu i badanie efektywności realizowanych planów związanych z różnorodnością.

Co więcej Program Bioróżnorodności to nie tylko działania na rzecz ochrony przyrody. Firma przy okazji zazieleniania terenu stara się tworzyć miejsca rekreacyjne dla swoich pracowników. – Nasze zakłady mają być przyjazne nie tylko dla środowiska, ale także dla naszych pracowników, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz ochrony fauny i flory. Przy okazji zazielenienia terenów kopalni staramy się tworzyć dla nich tzw. lunch spoty, gdzie w otoczeniu przyrody mogą zjeść posiłek, czy po prostu odpocząć w trakcie przerwy – dodał Jacek Wierus.

Świat marki Żubr jest połączeniem jakości piwa i platformy komunikacyjnej związanej z gatunkiem zwierzęcia, które pełni rolę strażnika Puszczy Białowieskiej.materiały prasoweŚwiat marki Żubr jest połączeniem jakości piwa i platformy komunikacyjnej związanej z gatunkiem zwierzęcia, które pełni rolę strażnika Puszczy Białowieskiej.

Biznes wspierający bioróżnorodność

W 2021 r. ONZ wezwała wszystkie kraje do odnowy przyrody, żeby spowolnić katastrofalne tempo utraty bioróżnorodności, która jest spowodowana działalnością człowieka, zmianami klimatycznymi i środowiskowymi.

W 2019 r. marka Żubr, należąca do Kompanii Piwowarskiej, powołała Fundusz Żubra. Świat marki Żubr jest połączeniem jakości piwa i platformy komunikacyjnej związanej z gatunkiem zwierzęcia, które pełni rolę strażnika Puszczy Białowieskiej. Żubr chroni dzikie zwierzęta żyjące w naturze i zabezpiecza ich naturalne siedliska. Chociaż każda akcja Funduszu jest inna, łączy je wspólny cel – zachowanie w dzikiej przyrodzie tego, co najcenniejsze i budowanie społecznej świadomości ogromnego znaczenia działań na rzecz ochrony naturalnego bogactwa.

Fundusz angażuje się w działania w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski, zabezpieczając pilne potrzeby przyrodnicze. Jednocześnie wskazuje obszary wymagające szczególnej pomocy ze strony człowieka. Wśród przedsięwzięć Funduszu są inicjatywy długofalowe – jak ochrona zagrożonych gatunków ptaków i ssaków w Polsce m.in. ratowanie populacji susła moręgowanego, zachęcanie do polubienia nietoperzy, zakup superkomputera, który widzi, słyszy i rozumie dzikie zwierzęta, tworzenie mikrorezerwatów i wiecznych lasów, które dają schronienie dzikim zwierzętom, a także wykup gruntów na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wykup to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, na styku biznesu i ochrony przyrody, nawołująca do oddawania przyrodzie należnych jej terenów. Fundusz reaguje też na sytuacje kryzysowe: pożar doliny Biebrzy, ratowanie wilczycy Gudrun i dębu Dunin w Puszczy Białowieskiej. Od początku swojej działalności Fundusz Żubra sfinansował projekty ratowania dzikiej przyrody w Polsce na łączną kwotę 5 mln zł.

Wszystkie decyzje i działania Fundusz Żubra opiera na wiedzy naukowców i ekologów, ekspertów w danej dziedzinie. Dopinguje i wspiera zaangażowanie lokalnych społeczności, ponieważ to przynosi lepsze i trwalsze efekty. Partnerami działań Funduszu są naukowcy, organizacje pozarządowe, Białowieski i Biebrzański Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Znaczenie i konsekwencje ludzkich działań, uwrażliwienie społeczeństwa na kontakt z przyrodą są nadrzędnymi celami Funduszu i odpowiedzią na postulaty ONZ. W ten sposób Fundusz Żubra tworzy bardziej zrównoważony i bioróżnorodny świat.

Więcej informacji: www.funduszzubra.pl

Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.materiały prasoweJoanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

Certyfikowane dostawy

Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska

Bioróżnorodność należy do kluczowych elementów zapewniających optymalne warunki do funkcjonowania człowieka oraz do działań gospodarczych. W Grupie Żabka, mając na uwadze kwestie zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę zachowania, wzmacniania i ochrony bioróżnorodności, podejmujemy działania i plany na rzecz minimalizowania naszego śladu środowiskowego.

Uznaliśmy, że wylesianie oraz degradacja lasów są jednymi z najistotniejszych czynników determinujących utratę różnorodności biologicznej, a także implikujących zachodzące zmiany klimatu. W pierwszej kolejności podjęliśmy wyzwanie zminimalizowania wpływu produktów naszych marek własnych na te naturalne ekosystemy. Pragniemy, by proces ich powstawania nie miał negatywnego wpływu na lasy, gleby, wody i zwierzęta, a osoby zatrudnione przy produkcji były traktowane w zgodzie z poszanowaniem praw człowieka. Przyjęliśmy Politykę Zrównoważonego Oleju Palmowego, zgodnie z którą od 2023 r. 100 proc. produktów wprowadzanych do oferty sieci Żabka zawiera wyłącznie olej palmowy pochodzący z certyfikowanych źródeł.

Wdrożyliśmy też Politykę zrównoważonego pozyskania surowców roślinnych oraz zrównoważonego połowu ryb i owoców morza, która gwarantuje, że kupowane przez nas: kawa, herbata, kakao oraz soja będą pochodziły ze zrównoważonego rolnictwa. Potwierdzeniem tego jest posiadanie przez naszych dostawców certyfikatów Rainforest Alliance 2020 czy Round Table on Responsible Soy Association. Polityka ta dotyczy też minimalizowania presji na ekosystemy morskie. Gwarantujemy, że pozyskiwane przez nas ryby i owoce morza pochodzą od dostawców, którzy posiadają certyfikaty Aquaculture Stewardship Council, Marine Stewardship Council czy Best Aquaculture Practices.

W trosce o zasoby wody wdrożyliśmy także Politykę wodną, której celem jest eliminacja zanieczyszczeń, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych oraz podnoszenie efektywności wykorzystania wody we wszystkich sektorach. Współpracujemy z interesariuszami, m.in. na rzecz: propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, stosowania rozwiązań przyczyniających się do ochrony życia na lądzie, w wodzie oraz produkcji większej ilości żywności przy mniejszym zużyciu wody.

W Grupie Żabka dążymy też do ciągłego podnoszenia standardów związanych z całym łańcuchem wartości. Synergię w osiągnięciu założonych celów zapewnią nam podejmowane wśród naszych interesariuszy działania zwiększające świadomość ekologiczną z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz promujące zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. Będziemy je realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi i w partnerstwach sektorowych.

materiały prasoweRaport ESG
Polityka 14.2023 (3408) z dnia 28.03.2023; Raport ESG; s. 40

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Pięć dziwactw polskiej polityki. To dlatego czeka nas zapewne dreszczowiec dekady

Nasza krajowa polityka, choć wydaje się na co dzień zwyczajna i banalna, ma jednak swoje wyraziste cechy, może i dziwactwa – w skali europejskiej i nie tylko. Te znaki szczególnie mocno się ujawniają i będą wpływać na kluczowe wydarzenia, także na wybory 9 czerwca i prezydenckie. Oto kilka z takich osobliwości.

Mariusz Janicki
16.05.2024
Reklama