Mocny głos sędziów z Małopolski w obronie państwa prawa
Apelują do władz o zaprzestanie niedemokratycznych praktyk i krytykują kolegów, którzy objęli stanowiska po sędziach odwołanych przez Zbigniewa Ziobrę.
Sędziowie z Małopolski zaprotestowali przeciwko naruszaniu zasad państwa prawa przez władze.
PantherMedia

Sędziowie z Małopolski zaprotestowali przeciwko naruszaniu zasad państwa prawa przez władze.

Zgromadzenia sądów, okręgów i apelacji sądowych przyjmują uchwały, w których potępiają działania władzy i wzywają sędziów do odmowy współdziałania z nią przy demontowaniu państwa prawa. To fragmenty uchwały krakowskich sądów:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom. Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej” (Uchwała obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach).

Apel do prezydenta Andrzeja Dudy o weto

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej podjęta 18 grudnia 2017 roku: „Sędziowie apelacji krakowskiej przekazują wyrazy wsparcia i szacunku sędziom odwołanym – arbitralną i pozamerytoryczną decyzją Ministra Sprawiedliwości – z funkcji prezesów i wiceprezesów Sądów: Okręgowego w Krakowie, Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i Rejonowego w Myślenicach.

Jednocześnie wyrażamy dezaprobatę wobec postawy tych sędziów, którzy zgodzili się objąć funkcje sędziów odwołanych. Po raz kolejny sprzeciwiamy się wprowadzaniu do porządku prawnego regulacji jawnie sprzecznych z Konstytucją RP i wyrażonymi w niej zasadami: trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. (...)

Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej. Będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, wynikającego z art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zwracamy się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W obliczu istniejących zagrożeń wzywamy wszystkich i każdego sędziego do:

– zachowania jedności w ocenie wartości składających się na etos zawodu sędziego oraz w ocenie osób naruszających te wartości

– aktywnej i jawnej obrony zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów

– powstrzymania się od jakiejkolwiek współpracy i jakichkolwiek form współdziałania w procesie ograniczenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów

– nieobejmowania stanowisk funkcyjnych po osobach odwołanych z tych funkcji arbitralną decyzją ministra sprawiedliwości. Wzywamy wszystkich i każdego sędziego do zachowań przyzwoitych”.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj