Nagrody Historyczne

Regulamin przyznawania Nagród Historycznych 2021

Dennis Skley / Flickr CC by 2.0
W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7.000 zł brutto.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD HISTORYCZNYCH POLITYKI 2021

I Postanowienia ogólne

 • §1. Regulamin określa warunki przyznawania Nagród Historycznych tygodnika POLITYKA zwanych dalej „Nagrody Historyczne POLITYKI” lub w skrócie „Nagrody”.
 • §2. Podmiotem przyznającym Nagrody Historyczne POLITYKI jest POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. SKA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 445981, wydawca tygodnika POLITYKA, zwana dalej POLITYKĄ.
 • §3. Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1914 roku) opublikowane w języku polskim (w tym także książki autorów zagranicznych przetłumaczone język polski), które w metryce mają rok wydania poprzedzający rok przyznania Nagród. Nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości lub będącymi wznowieniami.
 • §4. Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.
 • §5. Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w pięciu (5) kategoriach (działach):

1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i monografii

2/ w kategorii (dziale) prac popularnonaukowych i publicystyki

3/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;

4/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;

5/ ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut.

 • §6. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7.000 zł brutto.
 • §7. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa). W przypadku pracy zbiorowej wartość nagrody dzielona jest równomiernie wśród wszystkich autorów wyróżnionej publikacji.
 • §8. Nagroda pieniężna we wszystkich kategoriach nie jest przyznawana wydawcy książki.
 • §9. POLITYKA, na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl, przynajmniej raz opublikuje ogłoszenie, w którym poinformuje o możliwości zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, poprzez przysłanie listu przewodniego uzasadniającego zgłoszenie wraz z książką/książkami na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki). Zgłoszenie może się odbyć w sposób mailowy, na adres: nh@polityka.pl
 • §10. Nagrody będą przyznane w maju, zgłoszenia kandydatur następuje do 5 lutego 2021.
 • §11. POLITYKA powołała Jury Nagród Historycznych POLITYKI, w skład której wchodzą:
 1. profesor Włodzimierz Borodziej
 2. profesor Wiesław Władyka
 3. dr hab. Bożena Szaynok
 4. profesor Dariusz Stola
 5. dr hab. Marcin Zaremba
 6. redaktor Marian Turski,
  Przewodniczący Jury
 1. Zasady przyznawania Nagród.
 • §12. Pierwsze posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Jury wyłania co najmniej trzy (3) książki w każdej kategorii (dziale), które otrzymują status Książki Nominowanej do Nagród Historycznych POLITYKI.
 • §13. Drugie i/lub trzecie posiedzenie Jury odbywa się najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Jury podejmuje decyzję odnośnie laureatów Nagród. Przyznanie Nagród odbywa się zwykle w pierwszej połowie maja.
 • §14. W przypadku oddania takiej samej liczby głosów na kandydata do Nagrody, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.
 • §15. Książki Nominowane prezentowane będą na łamach tygodnika Polityka oraz na stronie www.polityka.pl. Nominacje będą ukazywać się najpóźniej na tydzień przed ogłoszeniem laureatów Nagród.
 • §16. Książki, które otrzymały Nagrody Historyczne POLITYKI, prezentowane będą na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl.
 • §17. Członkowie Jury dopuszczają możliwość nie przyznania Nagrody w jednej z kategorii, zastrzegając sobie prawo do nagrodzenia dwóch publikacji w innej kategorii.
 • §18. Jury postanawia, że w danej kategorii Nagród Historycznych POLITYKI laureatem można zostać jedynie dwukrotnie.
 • §19. Redakcja nie zwraca nadesłanych egzemplarzy.
 • §20. Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI dostępny jest w siedzibie POLITYKI.
Reklama

Czytaj także

Historia

Zanim padły strzały II. Czarna wołga i tajemnicze fiolki pod kopalnią „Sosnowiec”

Jesienią 1981 r. w tłum górników kopalni „Sosnowiec” poleciały fiolki z duszącą substancją. Sprawców do dzisiaj nie znaleziono. Także motyw pozostaje niejasny, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że celem było wywołanie wrzenia w kraju i sprowokowanie siłowej konfrontacji.

Jan Dziadul
21.09.2021
Reklama