„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Mało czasu na rewolucyjne zmiany

Strategia ESG nie ma własnej definicji. To trzy litery odpowiadające trzem kategoriom zagadnień: środowiskowych E – environmental, społecznych S – social oraz dotyczących ładu korporacyjnego G – governance. Strategia ESG nie ma własnej definicji. To trzy litery odpowiadające trzem kategoriom zagadnień: środowiskowych E – environmental, społecznych S – social oraz dotyczących ładu korporacyjnego G – governance. Shutting / Shutterstock
Wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników będą musiały jak najszybciej przygotować się do raportowania na temat działań podjętych na rzecz budowy odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju firmy. Taki obowiązek wynika z unijnych regulacji, a pierwsze raporty za 2024 r. muszą zostać opublikowane w kolejnym roku.
Katarzyna Boruckamateriały prasowe Katarzyna Borucka
materiały prasowe
Wpływ na środowisko to priorytet na liście wyzwań firmy Samsung.materiały prasowe Wpływ na środowisko to priorytet na liście wyzwań firmy Samsung.
materiały prasowe
Anna Durzyńskamateriały prasowe Anna Durzyńska
materiały prasowe
Na terenie całej Polski Żabka ma już ponad 9400 sklepów.materiały prasowe Na terenie całej Polski Żabka ma już ponad 9400 sklepów.
materiały prasowe
materiały prasowe
materiały prasowe
materiały prasowe
materiały prasowe
Magdalena Brzezińskamat. pr. Magdalena Brzezińska

Strategia ESG nie ma własnej definicji. To trzy litery odpowiadające trzem kategoriom zagadnień: środowiskowych E – environmental, społecznych S – social oraz dotyczących ładu korporacyjnego G – governance. To efekt próby uporządkowania działań oraz zdefiniowania wskaźników, które pozwoliłyby mierzyć, monitorować i analizować wyniki danej organizacji oraz identyfikować ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki temu instytucje finansowe mogą podejmować bardziej rzetelne decyzje inwestycyjne lub kredytowe. A same przedsiębiorstwa mogą świadomie zarządzać swoimi szansami i ryzykami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

E – czyli środowisko i klimat

E – Environmental – oznacza szeroki zakres kwestii związanych z oddziaływaniem organizacji na klimat, naturę i środowisko. W praktyce odnosi się to między innymi do emisji gazów cieplarnianych pochodzących bezpośrednio i niebezpośrednio z działalności organizacji, ilości i rodzaju zużywanej energii, ilości odpadów generowanych przez podmiot i sposobu postępowania z nimi, wpływu na bioróżnorodność i ekosystemy.

Priorytety w zakresie zarządzania kwestiami środowiskowymi w każdej organizacji powinno się ustalać na podstawie analizy istotności poszczególnych zagadnień. To z kolei wiąże się bezpośrednio z wymaganiami i oczekiwaniami kluczowych interesariuszy. Obecnie, jak wskazuje wiele badań i raportów, chociażby wydany na początku tego roku przez Deloitte raport „CxO Sustainability: Accelerating the Green Transition”, interesariusze, w tym klienci, pracownicy, inwestorzy i regulatorzy, wywierają coraz większą presję na firmy, aby te priorytetowo traktowały zrównoważony rozwój. Ponad 90 proc. ankietowanych na potrzeby raportu przedstawicieli kadr zarządzających stwierdziło, że interesariusze oczekują od nich przyjęcia roli lidera w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ze względu na rosnącą świadomość ogromnego wyzwania, jakim jest ograniczenie tempa globalnego wzrostu temperatury, wszystkie wyżej wymienione grupy oczekują od przedsiębiorstw bardzo konkretnych deklaracji i planów działań zgodnych z ambicjami Porozumienia Paryskiego. Swoją drogą, zobowiązanie się do utrzymania wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 st. C ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków 195 krajów-sygnatariuszy Porozumienia na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st., wymaga bardzo zdecydowanych działań, zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego.

Od 2015 r. temperatury na świecie wzrosły już średnio o 1,1 st., a w wielu krajach ten wzrost był jeszcze wyższy. W praktyce oznacza to, że do 2050 r. emisje CO² wynikające z działalności człowieka będą musiały spaść do zera. Dlatego też jedną z najważniejszych spraw wydaje się najpierw dokładne policzenie, a potem ograniczenie śladu węglowego każdej organizacji. Dzieje się tak niezależnie od branży czy sektora, którego częścią jest dana firma.

Jednak firmy mogą – i powinny – skupiać się na różnych kwestiach środowiskowych – najczęściej tych ściśle związanych z istotnym wpływem danej organizacji na środowisko, np. na redukcji emitowanych zanieczyszczeń, nie tylko powietrza, ale też np. wody, czy, jak w przypadku sektorów wysoce zależnych od różnorodności biologicznej, wpływu organizacji na naturę i jej ekosystemy. Jednocześnie konieczność dekarbonizacji, a także ryzyko i szanse o charakterze strategicznym dla utrzymania i rozwoju biznesu w kontekście transformacji klimatycznej, są obecnie traktowane jako kluczowe. W ramach wspólnych ratingów ESG to właśnie im przypisuje się największą wartość.

Zrozumienie skali wyzwania, a także szans płynących ze świadomego i kompleksowego podejścia do zarządzania kwestiami środowiskowymi to inwestycja w przyszły rozwój organizacji. Instytucje finansowe oraz inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na najważniejsze obszary wpływu danej organizacji na środowisko. Z analizy wyników tegorocznego rankingu Listki CSR POLITYKI dowiadujemy się, że na razie tylko 46 proc. z ankietowanych firm zidentyfikowało ryzyka związane z klimatem, a jeszcze mniej, bo 43 proc., dobrze rozpoznaje szanse, jakie ochrona klimatu przynosi ich firmom. Niewątpliwie w niedalekiej perspektywie czasowej takie dane i płynąca z nich wiedza dla konkretnych podmiotów będzie podstawą decyzji dotyczących finansowania. Biorąc pod uwagę te informacje, niezwykle ważna wydaje się tu rola struktur zarządczych i nadzorczych.

Jak wynika z raportu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”, przygotowanego w 2022 r. w ramach programu Chapter Zero Poland we współpracy z FOB i Deloitte, zmiany klimatu jako regularny temat na posiedzeniach rad nadzorczych pojawiają się tylko w 20 proc. organizacji. W kolejnych 27 proc. temat był poruszony tylko jednorazowo. 68 proc. ankietowanych członków rad nadzorczych nie ma w swojej organizacji dostępu do informacji związanych z klimatem. 61 proc. przyznało, że w obecnej chwili kompetencje rad nadzorczych w zakresie działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu są niewystarczające.

Dla 39 proc. badanych wskaźniki klimatyczne są mniej istotne niż wskaźniki finansowe, a dla 36 proc. wskaźniki klimatyczne są tak samo ważne jak wskaźniki finansowe – ta spora rozbieżność opinii świadczy o dalej panującym w wielu przedsiębiorstwach przekonaniu, że czynniki ESG nie grają równie ważnej roli jak twarde dane finansowe. Wyniki badania stanowią ważną wskazówkę i przestrogę – bez zaangażowania najwyższych szczebli zarządczych i nadzorczych realna transformacja biznesowa w kierunku zrównoważonego rozwoju nie będzie możliwa

S – czyli ludzie

Business Commission to Tackle Inequality (BCTI), powołana przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), podkreśla, że zwalczanie nierówności pomaga firmom łagodzić szereg złożonych ryzyk operacyjnych, reputacyjnych, regulacyjnych i finansowych. BCTI, gromadząca liderów i liderki biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, wskazuje również, że przedsiębiorstwa powinny postrzegać swoje zaangażowanie jako kluczową inwestycję w budowanie stabilnych modeli biznesowych oraz przewag konkurencyjnych.

Jak wskazywali ankietowani przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu menedżerowie zajmujący się CSR, ESG i zrównoważonym rozwojem w firmach w Polsce, regulacje są jedną z ważniejszych motywacji i stanowią jeden z kluczowych argumentów do wdrażania konkretnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Ambitne – poprzez odpowiadanie na najważniejsze wyzwania – oraz kompleksowe prawodawstwo pomaga zarówno w skutecznym realizowaniu, jak i wiarygodnym raportowaniu działań związanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability) zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.

Jednak nawet najlepiej sporządzone raporty i zestandaryzowane ujawnienia ESG stanowią tylko pewien wycinek informacji o firmie, także w kontekście kwestii społecznych. W czasach rosnących napięć i nierówności to na przedsiębiorstwach spoczywa coraz większa odpowiedzialność za rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych. Potwierdzają to wyniki tegorocznej edycji badania „Edelman Trust Barometer”, w którym wskazano, że to właśnie w biznesie upatrujemy aktora inicjującego bądź skutecznie wpływającego na wprowadzenie potrzebnych zmian. Biorąc pod uwagę społeczne trendy, aktywizm korporacyjny to wyzwanie, z którym mierzyć się będzie coraz więcej przedsiębiorstw. Społeczeństwo ufa biznesowi, ale jednocześnie stawia przed nim wiele wymagań. Firmy powinny więc brać pod uwagę, że wiarygodne zaangażowanie w rozwiązywanie palących problemów społecznych musi opierać się na założeniu, że kluczowa jest autentyczność i spójność z komunikowanymi wartościami. Warto więc być uważnym, stawiać na dialog z interesariuszami i odpowiedzialnie podchodzić do wyzwań związanych z poszczególnymi czynnikami ESG.

G – czyli organizacja

Zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego wydają się być tym obszarem, który w firmach jest już kompetentnie zarządzany. Posiadanie odpowiednich polityk i procedur antykorupcyjnych, kodeksu etyki, systemu zgłaszania naruszeń czy systemu zarządzania ryzykiem w dużych przedsiębiorstwach jest już standardem. Coraz częściej też kolejne elementy ładu korporacyjnego pojawiają się w mniejszych firmach, które chcą być wiarygodnym partnerem dla dużych klientów. Jednak z perspektywy ESG to właśnie w tym obszarze wydaje się, że jest jeszcze najwięcej do zrobienia.

W istniejących w organizacjach systemach i procesach kwestie ESG nie są w ogóle uwzględniane bądź są, ale w niewystarczającym zakresie. Dotychczas wiele firm realizowało określone działania dotyczące środowiska czy zagadnień społecznych, ale nie zarządzało swoim wpływem i nie identyfikowało ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dlatego dziś często nie tylko brakuje strategii zrównoważonego rozwoju, ale też nie zostały zdefiniowane odpowiedzialności za zarządzanie tymi zagadnieniami. Ponadto na poziomie zarządu nie ma ustawionych procesów zarządczych, brakuje polityk i procedur. Obecne trendy i oczekiwania rynkowe, w tym potrzeby zapisane we wspomnianych już Dyrektywach CSRD oraz CSDD, wskazują na konieczność nie tyle realizowania działań ESG i ich raportowania, ale strategicznego zarządzania tym obszarem.

Ponieważ obszar dotyczący ładu korporacyjnego jest dużo bardziej jakościowy niż obszary środowiskowy i społeczny, wydaje się on firmom prostszy, ponieważ nie trzeba zbierać i liczyć wskaźników ilościowych. Wprowadzone zmiany w standardach raportowania Global Reporting Initiative (GRI), obowiązujące od 2023 r., które zwiększyły wymagania właśnie w zakresie ujawnień dotyczących ładu korporacyjnego, w tym roli zarządu, zarządzania strategicznego czy zarządzania ryzykiem ESG, pokazały, że to zagadnienie tylko pozornie jest łatwe. Firmy, które przygotowywały raporty zgodnie ze standardami GRI, przekonały się, że niezbędne jest opisanie szeregu działań i procesów, które w organizacji nie mają miejsca i wypełnienie wymagań tych wskaźników sprawiło wielu firmom trudność. A podobne wymagania będą niosły ze sobą standardy ESRS. Standard ESRS 2 (ogólne ujawnienia) czy standard G1 (prowadzenie biznesu) będą wymagały pisania procesów identyfikacji i oceny wpływu ryzyk i szans, zarządzania ryzykiem ESG, polityk, w tym zobowiązań w zakresie ESG oraz roli zarządu i kadry zarządzającej w tym zakresie. Wydaje się zatem, że przed wieloma organizacjami stoi konieczność zmiany organizacyjnej i włączenia ESG w procesy zarządcze.

ALEKSANDRA KOWALSKA-LABRAIKI, MARIA IBISZ (DELOITTE), MIŁOSZ MARCHLEWICZ (FOB), ZOFIA LEŚNIEWSKA

***

Do 2040 r. Coca-Cola chce być neutralna klimatycznie

Katarzyna Borucka, dyrektorka ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Zgodnie ze zobowiązaniem ogłoszonym w 2021 r. jako Coca-Cola HBC planujemy redukcję emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości – do 2030 r. o 25 proc. i o kolejne 50 proc. w następnej dekadzie. Jednym z kluczowych aspektów na drodze do osiągnięcia tego celu są zmiany w zakresie projektowania opakowań oraz zamknięcie ich obiegu. Od lat podejmujemy konkretne kroki, by zminimalizować wpływ biznesu na środowisko, a efekty naszych działań każdego roku publikujemy w raportach ESG.

W ostatnich latach obniżyliśmy emisje CO₂ netto o 44 proc. By to osiągnąć, wdrażaliśmy i dalej wdrażamy zrównoważone rozwiązania w niemal każdym obszarze naszego biznesu. Najważniejszy z nich to strategia opakowaniowa – ta część odpowiada za ponad 1/3 emisji CO₂ wynikających z naszej działalności. To dlatego jako Coca-Cola HBC skupiamy się na innowacjach, dzięki którym jesteśmy w stanie systematycznie obniżać zarówno wagę butelek i puszek, jak i ograniczać ilość folii stosowanej przy opakowaniach zbiorczych. Kolejne dwa kluczowe obszary naszych działań mają związek z ekspozycją napojów w lodówkach i pozyskiwaniu surowców.

W jakim miejscu dziś jesteśmy? Wszystkie butelki i puszki Coca-Cola w Polsce nadają się do recyklingu. Wagę naszych plastikowych opakowań zmniejszyliśmy już o ponad 45 proc. od 2001 r. W ostatnich latach także nasze butelki szklane i puszki o pojemności 330 ml straciły na wadze, dzięki czemu teraz są lżejsze o 10 proc. Na opakowania patrzymy całościowo, wobec czego redukcja masy dotyczy również zakrętek, którą zmniejszyliśmy aż o 31 proc. w ciągu ostatnich 13 lat. Kolejna duża zmiana dotycząca opakowań czeka nas jeszcze w tym roku.

Przywiązujemy ogromną wagę do ograniczenia ilości plastiku w środowisku i powtórnego wykorzystania tego cennego surowca. W ramach ambicji Świata Bez Odpadów do 2030 r. planujemy zbierać równowartość opakowań po produktach, które wprowadzamy na rynek. Przykładowo na Litwie, gdzie obowiązuje już system kaucyjny, aż 91 proc. naszych opakowań zostało poddanych recyklingowi. Mamy nadzieję na podobne wyniki w Polsce, kiedy zacznie obowiązywać podobny system zbiórki.

Jeśli chodzi o pozostałe obszary naszych działań – 1/5 śladu węglowego pochodzi z chłodzenia napojów, dlatego systematycznie wymieniamy lodówki u partnerów handlowych na energooszczędne, tym samym zmniejszając nasze emisje w tym obszarze (o 68 proc. w ciągu ostatnich 5 lat). Działamy również w ramach samego portfolio – zwiększamy udział kategorii ZERO i produktów z obniżoną zawartością kalorii, a ich składniki pozyskujemy wyłącznie ze zrównoważonych upraw.

Wszystkie decyzje biznesowe podejmujemy, kierując się jasno zdefiniowaną Misją Zrównoważonego Rozwoju 2025 i naszymi zobowiązaniami klimatycznymi. Cały czas aktywnie działamy, by zbliżyć się do ich realizacji.

***

Kompleksowy plan na przyszłość

Wpływ na środowisko to priorytet na liście wyzwań firmy Samsung na najbliższą dekadę. We wrześniu 2022 r. firma ogłosiła strategię środowiskową. Jest to pierwszy tak kompleksowy plan działań, który obejmuje redukcję emisji, tworzenie innowacji ograniczających wpływ na klimat oraz pełną odpowiedzialność za cykl życia produktu i zwiększenie obiegu zasobów.

Tylko do 2030 r. Samsung zainwestuje ponad 5 mld euro w systemy oszczędzania wody, inicjatywy zwiększające poziom zbiórki elektrośmieci i redukcji zanieczyszczeń. Inwestycja ta nie obejmuje kosztów związanych z rozbudową OZE. Sercem nowej strategii firmy jest zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji CO₂ netto we wszystkich działaniach pionu Device eXperience (DX) do 2030 r. oraz we wszystkich działaniach globalnych, w tym pionu Device Solutions (DS), do 2050 r. Pion DX obejmuje wszystkie produkty i rozwiązania związane z elektroniką użytkową, od smartfonów po odbiorniki TV, urządzenia AGD oraz medyczne. Pion DS to m.in produkty z grupy Memory oraz półprzewodniki. To początek zeroemisyjnej drogi. Samsung ma jeszcze do wyznaczenia średnio- i długoterminowe cele w redukcji CO₂ dla łańcucha wartości. Firma zamierza skupić się nie tylko na redukcji emisji, ale również wspieraniu swoich dostawców w projektowaniu ich własnych celów emisyjnych i działań na rzecz klimatu.

Samsung nie ogranicza się do inwestycji w technologie redukujące emisję gazów w procesie produkcji. Jednym z postulatów strategii środowiskowej jest wdrożenie niskoenergetycznych układów pamięci dla elektroniki użytkowej oraz niskoenergetycznych centrów danych. Ten krok pozwoli na obniżenie poziomu zużycia energii dla smartfonów, lodówek, pralek, klimatyzatorów, telewizorów, monitorów i komputerów stacjonarnych nawet o 30 proc.

Do 2030 r. firma chce stworzyć system umożliwiający ponowne wykorzystanie minerałów pozyskanych ze wszystkich zużytych baterii, których pozbywają się konsumenci. Kontynuowane będą też prace nad zwiększeniem ilości tworzyw pochodzących z recyklingu w produktach firmy. Do 2030 r. – 50 proc. plastiku w urządzeniach Samsung będzie pochodzić z recyklingu, a do 2050 r. – ta ilość wzrośnie do 100 proc.

Potencjał badawczo-rozwojowy firmy Samsung został wzmocniony o Instytut Badawczy Wychwytywania Związków Węgla. To pionierskie przedsięwzięcie w branży produkcji półprzewodników: zmagazynowany węgiel jako produkt uboczny będzie przekształcany w zasób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie. Technologie opracowane przez instytut zostaną w pierwszej kolejności zastosowane na liniach produkcyjnych półprzewodników, a następnie u dostawców. Samsung nie wyklucza komercjalizacji tego rozwiązania.

Więcej informacji: https://www.samsung.com/pl/

***

ZapobiegaMY, angażujeMY, wspieraMY

Anna Durzyńska, członek zarządu i dyrektor HR w Nestlé Polska

Dbałość o dobrostan i zdrowie pracowników stanowią ważną część społecznej odpowiedzialności biznesu. W Nestlé Polska od wielu lat podejmujemy działania w tym obszarze. W marcu tego roku wystartowaliśmy z nowym programem DbajMY, w którym wspieramy zdrowie pracowników na wielu płaszczyznach.

W Nestlé Polska troska o naszych pracowników oraz wsłuchiwanie się w ich bieżące potrzeby nie są niczym nowym. Od wielu lat prowadzimy działania, które wspierają zdrowie naszej kadry. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na zdrowie psychiczne, tak często niestety stanowiące temat tabu pomijany w dialogu pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Trzy lata temu stworzyliśmy wewnętrzny program skupiony właśnie na tym zagadnieniu. Aby kontynuować jego założenia, a jednocześnie podejść do tematu zdrowia całościowo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowego programu – DbajMY.

„ZapobiegaMY, angażujeMY, wspieraMY” to trzy filary nowej inicjatywy. W ten sposób zapewniamy kompleksowe podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników. Prowadzimy szereg aktywności wewnętrznych, które będą je realizować – zaczynając od budowania dobrego środowiska pracy, przez poszerzanie wiedzy z obszaru zdrowia, aż po wspieranie pracowników narażonych na trudności i reagowanie na ich aktualne problemy zdrowotne.

Jednym z nowych działań podjętych w ramach programu DbajMY jest np. uruchomienie telefonu wsparcia. Dzięki niemu osoby znajdujące się w trudnych życiowych sytuacjach mogą porozmawiać z doświadczonymi psychoterapeutami. Zdecydowaliśmy się również na połączenie sił z Fundacją Marka Kamińskiego i zostaliśmy partnerem Mazowieckiego Marszu Mocy, którego celem jest zwrócenie uwagi na stan kondycji psychicznej polskiej młodzieży. W wydarzeniu wzięli udział nasi pracownicy, a przekazane przez firmę środki zostały przeznaczone na konkretne działania, mające pomóc w budowaniu odporności psychicznej młodych ludzi.

Programem DbajMY chcemy również poszerzać wiedzę i świadomość w szeroko pojmowanym obszarze zdrowia. W tym celu organizujemy m.in. webinary. Nasi pracownicy mieli już okazję nauczyć się, jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu, czy przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wraz z Grupą LUX MED zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone profilaktyce onkologicznej, w trakcie którego nasi pracownicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji. W kolejnych miesiącach poruszana będzie również tematyka wypalenia zawodowego oraz depresji.

DbajMY służy wszystkim pracownikom Nestlé Polska, a wspominane działania są jednymi z wielu aktywności, jakie planujemy w bieżącym roku. Postawiliśmy sobie za cel stworzenie możliwie najlepszego środowiska pracy, gdzie dbanie o zdrowie i dobrostan pracowników to najważniejszy priorytet.

***

Żabka Eko Smart: połączenie ekologii z technologią

Na terenie całej Polski Żabka ma już ponad 9400 sklepów. Dzięki skali prowadzonej działalności sieć dysponuje szeregiem możliwości pozwalających na minimalizację swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. Ważny jest dla niej nie tylko wpływ, jaki ma na środowisko sprzedawany asortyment, ale i same sklepy.

Dlatego w 2022 r. Żabka otworzyła w Poznaniu pierwszą placówkę w formacie Eko Smart. To laboratorium innowacji ekologicznych wspartych inteligentnymi rozwiązaniami. Oznacza to, że zastosowane w Żabce Eko Smart rozwiązania są nie tylko efektywne energetycznie, ale również znacznie usprawniają codzienną pracę franczyzobiorcy i obsługi sklepu.

W poznańskiej Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały tzw. cenówki oraz żaluzje z ogniwami perowskitowymi. Na dachu sklepu zamontowano też 15 modułów paneli fotowoltaicznych. Z zielonej energii mogą bezpośrednio korzystać również klienci – przed sklepem stanęła ławka solarna, dzięki której można naładować telefon. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami, a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej. Dodatkowo cała ściana sklepu jest pokryta roślinnością, która wytwarza tlen i pochłania szkodliwe substancje. Efekt eliminacji szkodliwych substancji dodatkowo wzmacnia ułożona przy budynku antysmogowa kostka, która – w porównaniu z asfaltem – zmniejsza stężenie tlenków azotu w powietrzu średnio o ok. 50 proc.

Przed poznańską Żabką Eko Smart nie mogło zabraknąć EKOmatu, czyli urządzenia do odbioru butelek i puszek po napojach. Z zebranych w ten sposób opakowań powstają nowe produkty marek własnych Żabki, np. wody Od Nowa, które mają o 33 proc. mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy.

Projekt Żabka Eko Smart to kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2020 r. Wówczas sieć uruchomiła w Warszawie pierwszy sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią. Warszawska placówka ma charakter laboratorium, w którym Żabka – niejednokrotnie jako pierwsza firma na świecie – testuje blisko 20 przyjaznych środowisku rozwiązań, pokazując kierunek, w jakim rozwijać się będzie przyszłość handlu. Kolejnym krokiem było uruchomienie w ubiegłym roku Żabki Smart w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Łącząc i wzbogacając oba te formaty, Żabka rozwinęła unikalny projekt – Żabkę Eko Smart. Aktualnie działają już dwie tego typu placówki – w Poznaniu i Łodzi.

***

Efektywny sposób redukcji śladu węglowego

Ponad 5 tys. km nowych linii przesyłowych o napięciu 400 kV oraz 27 stacji planują zbudować Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ciągu najbliższej dekady. Wśród priorytetów spółki, przy realizacji tego planu, jest prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz ochrona środowiska. Przykładem jest linia elektroenergetyczna na warszawskiej Pradze, której budowa wymagała wycięcia ponad 500 drzew. We współpracy ze specjalistami od ochrony przyrody, mieszkańcami i władzami dzielnicy znaleziono optymalny sposób na zastąpienie wyciętych roślin.

Zamiast usuniętych gatunków o niskiej wartości przyrodniczej posadzono ponad 600 dorodnych wiśni, klonów, lip i dębów, a dodatkowo także krzewów.

Spółka dba o swoje otoczenie także m.in. przy zarządzaniu systemem elektroenergetycznym. By lepiej ocenić swój wpływ na środowisko i określić najbardziej efektywny sposób redukcji negatywnego wpływu, PSE od wielu lat mierzą swój ślad węglowy. W 2021 r. wyniósł on 3,7 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla mierzonej według metody location-based (uwzględniający emisje w Polsce), czyli o 11 proc. mniej niż cztery lata wcześniej, gdy zmierzono emisje PSE po raz pierwszy.

Każdy z nas codziennie korzysta z energii elektrycznej, stając się częścią systemu i mając wpływ na jego funkcjonowanie. Duże znaczenie dla pracy systemu ma np. pora dnia, w której zużywamy najwięcej prądu. Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, których praca zmienia się w ciągu doby, będzie to coraz ważniejsze. By ułatwić planowanie korzystania z energii na optymalne godziny, gdy jest to najbardziej korzystne dla środowiska i systemu, PSE udostępniły aplikację Energetyczny Kompas.

Pokazuje ona tzw. energetyczne godziny szczytu, czyli te, w których największa część zapotrzebowania jest zaspokajana przez elektrownie na węgiel i gaz. Dzięki aplikacji każdy z nas może zaplanować np. pranie, prasowanie czy korzystanie ze zmywarki na godziny, gdy będzie miało to najmniejszy wpływ na środowisko – tłumaczy Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

Więcej o działalności PSE i zaangażowaniu spółki w obszar ESG można znaleźć w raporcie wpływu, dostępnym na stronie https://raport.pse.pl/

***

Warzymy lepszy świat

Realizując strategię ESG „Warzymy lepszy świat” Grupa Żywiec w równym stopniu koncentruje się zarówno na obszarze środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Biorąc jednak pod uwagę tempo zmian klimatu, skalę nadchodzącej legislacji w tym zakresie oraz rosnące oczekiwania konsumentów, obszar środowiskowy wydaje się być największym wyzwaniem. Piwo to produkt naturalny, dla którego w przyszłości niezbędne są zdrowe zasoby wysokiej jakości wody, zrównoważona uprawa surowców piwowarskich oraz dostęp do stabilnych źródeł energii odnawialnej. W Grupie Żywiec mamy ambitne cele oraz wdrożone plany ich osiągnięcia w każdym z tych elementów. Dążymy do zerowych emisji C02 w produkcji właśnie przez większy udział energii odnawialnej oraz efektywność energetyczną. Działamy na rzecz zrównoważonych zasobów wody poprzez konsekwentne zmniejszanie zużycia i zamykanie obiegu wody w naszych browarach, ale także przez działanie na rzecz retencji wody w koalicji „Dbamy o wodę”. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności w zakresie rozwoju zrównoważonych upraw. Dążymy do obiegu zamkniętego w naszych opakowaniach np. poprzez zwiększenie udziału butelki zwrotnej, czego przykładem jest przejście na zieloną butelkę wielokrotnego użytku w przypadku Żywca Jasne Lekkie. Aktywnie współpracujemy także z naszymi partnerami, aby system kaucyjny, który ma obowiązywać od 2025 roku w Polsce, wspierał i pomagał w odzysku puszek do recycklingu, nie psując jednocześnie dotychczas wypracowanych przez branżę rozwiązań.

Mamy już mierzalne osiągnięcia strategii „Warzymy lepszy świat”. Dzięki konsekwentnemu zwiększaniu efektywności naszej produkcji zmniejszyliśmy emisje C02 o ponad 70 proc. w ciągu ostatnich 10 lat. Jesteśmy też liderem w Grupie Heineken w ograniczaniu zużycia wody. Mamy jednak świadomość, że prawdziwe wyzwanie dopiero przed nami, a wiąże się ono z całym łańcuchem dostaw, a to wymaga ścisłej współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami od dostawców, przez klientów do konsumentów. To także potrzeba ogromnych nakładów inwestycyjnych. Skupienie na obszarze środowiskowym nie oznacza, że zapominamy o obszarze społecznym, gdzie bardzo istotne jest tworzenie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy dla naszych pracowników, ale także dla osób zatrudnionych w firmach zewnętrznych, które z nami współpracują. Bardzo dużym zagadnieniem, które w Grupie Żywiec rozwija Rada ds. Różnorodności i włączenia jest właśnie tworzenie środowiska pracy, w którym akceptacja i szacunek jest podstawą, gdzie każdy może być sobą. Tu także jesteśmy dumni z tego, że w Grupie Żywiec mamy wysoką reprezentację kobiet na najwyższych stanowiskach i że „pay gap” w zasadzie u nas nie występuje. Dbając o etykę pracy, relacje z pracownikami, dostawcami i klientami, oraz angażując się w inicjatywy społeczne, tworzymy wartość dla społeczeństwa.

Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec SA

Polityka 26.2023 (3419) z dnia 20.06.2023; Raport ESG; s. 44
Reklama

Czytaj także

Ja My Oni

Przegrasz czy wygrasz, wracaj do domu. Czyli jak sobie radzić z porażką i sukcesem

Jak sobie poradzić z porażką, ale też sukcesem.

Grzegorz Gustaw
08.08.2017
Reklama