Rynek

Ustalanie priorytetów i porządkowanie zadań

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI za rok 2017 – wyniki

Polityka
VII edycja Listków CSR POLITYKI za nami. Wzięło w niej udział 115 przedsiębiorstw, ale tylko 9 z nich otrzymało Złoty Listek CSR POLITYKI.
Polityka
Polityka
materiały prasowe

Współpraca i partnerstwo na rzecz inicjatyw społeczno-biznesowych, dbanie o wizerunek, lepsze zarządzanie pracownikami, poprawa relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz ochrona środowiska – na tym koncentrują swoje działania firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

Już siódmy raz tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadzili wśród polskich firm ankietę dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za 2017 rok. Tak jak w poprzednich edycjach, zestawienie bazowało na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Od firm otrzymaliśmy 115 ankiet online (w 2017 r. – było ich 111, a w 2016 r. – 104). Największą liczbę ankiet wypełniły firmy reprezentujące branże: farmaceutyczną i kosmetyczną, przemysł spożywczy oraz finanse (ok. 40 proc. wszystkich zgłoszeń). Najmniej odpowiedzi przysłały firmy z branży handlowej, surowcowo-paliwowej oraz przemysłu metalowego, drzewnego i papierniczego.

Na zwiększoną aktywność przedsiębiorstw we wdrażaniu lub ulepszaniu rozwiązań zarządczych w obszarze CSR miały wpływ nowe regulacje prawne, m.in. zmieniona ustawa o rachunkowości i raportowaniu danych pozafinansowych, o efektywności energetycznej, o gospodarce o obiegu zamkniętym czy gospodarowaniu zasobami wodnymi. Równie ważne były dyskusje wokół zmian dotyczących jawności życia publicznego czy ochrony danych osobowych.

Troska o pracownika i środowisko naturalne

Analiza ankiet pokazała, że firmy najczęściej wykorzystują rozwiązania dotyczące kompleksowego zarządzania personelem, w tym stosowania różnych rodzajów benefitów. Równie ważne są dla nich: dobre relacje z konsumentami i partnerami biznesowymi; wspieranie lokalnej społeczności na terenie, na którym firmy działają. Co ciekawe, większa liczba wskazań niż w poprzednich latach dotyczy całościowego i proaktywnego zarządzania etyką w organizacji oraz działań w oparciu o zdefiniowane i zakomunikowane wszystkim pracownikom wartości.

Większość firm (ponad 80 proc.) potwierdziła sformalizowane podejście do zarządzania sprawami związanymi z ochroną środowiska. Obniżanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (np. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, obniżenie poziomu hałasu itp.) to nie lada wyzwanie dla firm, wymagające często długofalowych działań oraz przemyślanych inwestycji. Skutki zmian klimatycznych odciskają piętno na prawie każdym źródle przychodów przedsiębiorstw, szczególnie tych, które poprzez swoje działania powiązane są np. z rolnictwem czy konsumują bezpośrednio cenne zasoby, np. wodę. W efekcie na ciągłość ich procesów biznesowych wpływają nie tylko klęski żywiołowe, ale i ekstremalne warunki pogodowe.

Integracja działań CSR ze strategią biznesową i komunikacją

Ważnym elementem świadomego zarządzania wpływem firmy na otoczenie, w którym ona funkcjonuje, także w kontekście zmian klimatu, są strategia działania oraz sprawozdawczość. Około 80 proc. firm, które wysłały ankiety, ma wyznaczone kierunki, priorytety i mierniki działań strategicznych w obszarze CSR. Jednak nadal tylko połowa z nich integruje je z celami biznesowymi. Blisko 20 proc. ujawnia dane w sposób zorganizowany i w oparciu o międzynarodowe wytyczne dotyczące raportowania danych pozafinansowych, jednak tylko nieliczne poddają je niezależnej weryfikacji.

Odpowiedzi udzielone w ankiecie za rok 2017 pokazują zwiększoną aktywność firm w obszarach związanych z budowaniem kapitału ludzkiego i działaniami skierowanymi na obecnych pracowników (np. w obszarze zdrowia), budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy czy zawierania partnerstw na rzecz realizacji inicjatyw biznesowych i społecznych, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska naturalnego.

– Ocena działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi wartościową informację zwrotną – mówi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej zdaniem firma może uzyskać obraz zaangażowania na rzecz CSR, nie tylko ze swojej perspektywy, ale również branży, co umożliwia bardziej świadomą realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

I tak jak w poprzednich latach analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR POLITYKI (kryteria ocen na www.polityka.pl/csr). Analiza tegorocznych ankiet dotyczących działań przedsiębiorstw w 2017 r. pozwoliła wyłonić 66 firm, które otrzymują Listki CSR POLITYKI. Złotym Listkiem CSR POLITYKI nagrodziliśmy 9 firm (w minionym roku było ich 13). Srebrny Listek otrzymało 21 podmiotów, a Biały – 36.

Wartość dla firmy i społeczeństwa

Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR POLITYKI towarzyszył także przegląd praktyk, które wspierały realizację 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), tzw. akceleratorów dla Polski. Te sześć celów wybrano z uchwalonej w 2015 r. przez członków ONZ Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Cała agenda oparta jest na 17 Celach zawierających 169 zadań. Te wybrane dla Polski to: Cel 1 – Eliminacja ubóstwa na świecie; Cel 4 – Edukacja na wysokim poziomie; Cel 5 – Równouprawnienie płci; Cel 10 – Eliminacja nierówności; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Firmy biorące udział w Listkach CSR POLITYKI nadesłały 113 zgłoszeń ze swoimi praktykami realizowanymi w 2017 r. Dotyczyły one przede wszystkim Celów: 4, 10 oraz 11, a pozostałe związane były z działaniami w obszarach filantropii korporacyjnej i zaangażowania społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także działań optymalizujących procesy biznesowe.

Przedsiębiorcy apelują o wsparcie w realizacji Agendy 2030. Najczęściej pojawiającymi się postulatami były: edukacja i informowanie o istotności Agendy 2030; wymiana najlepszych praktyk i zarządzanie wiedzą w tym obszarze; przedstawienie planów i priorytetów dotyczących SDGs przez administrację centralną oraz samorządy; pomoc przy wdrażaniu działań, które mają szansę na osiągnięcie większej skali i lepszych efektów; uruchomienie mechanizmów wsparcia, np. dodatkowych funduszy czy ulg podatkowych, czy zwiększenie liczby partnerstw na rzecz realizacji działań.

Cieszy nas to, że duża część z podejmowanych przez firmy działań odpowiada na istotne wyzwania gospodarcze, społeczne czy środowiskowe w Polsce, takie jak np. edukacja, rynek pracy i przedsiębiorczość czy ochrona powietrza – uważa Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe. Według niej wyzwaniem pozostaje nadal współpraca, także ta międzysektorowa, oraz skalowalność rozwiązań. Ważne jednak, że przedsiębiorcy podejmują się inicjatyw, które kreują jednocześnie wartość dla firm, a także dla społeczeństwa.

Oceniając nadesłane praktyki, braliśmy pod uwagę te same kryteria co w 2017 r.: długookresowość działania, partnerstwo z innymi organizacjami i instytucjami, realny wkład w realizację wybranych SDGs, zdefiniowane cele oraz zmierzone efekty.


Współpraca: Amadeusz Marzec (DELOITTE), Zofia Leśniewska

Więcej informacji na: www.polityka.pl/csr

***

Listki CSR POLITYKI 2018
(kolejność firm alfabetyczna)

Złoty Listek
Bank Zachodni WBK SA
CEMEX Polska Sp. z o.o.
Grupa Adamed
Grupa Raben
Orange Polska SA
Polpharma SA
PKN Orlen SA
Provident Polska SA
Schenker Sp. z o.o.

Srebrny Listek
ArcelorMittal Poland SA
Bank BGŻ BNP Paribas SA
Bank Millennium SA
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Górażdże Cement SA
Grupa Enea
Grupa Lotos SA
Grupa Nowy Styl
Grupa VELUX
Grupa Żywiec SA
ING Bank Śląski SA
Kompania Piwowarska SA
Lafargé Cement SA
Nestlé Polska SA
PCC EXOL SA
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
SITECH Sp. z o.o.
Solaris Bus&Coach SA
TAURON Polska Energia SA
Volvo Polska

Biały Listek
ABB Sp. z o.o.
Agora SA
ANG Spółdzielnia
ANWIL SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
BASF Polska Sp. z o.o.
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Carrefour Polska Sp. z o.o.
Cognifide Polska Sp. z o.o.
Danone Sp. z o.o.
Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o.
GK Glaxosmithkline Pharmaceuticals SA
Grupa Aviva
Grupa Lubawa
Grupa Sanofi w Polsce
Hanplast Sp. z o.o.
Idea Bank SA
Ikea Retail Sp. z o.o.
Inter Cars SA
Jeronimo Martins Polska SA
KGHM Polska Miedź SA
L’Oréal Polska Sp. z o.o.
Lubelski Węgiel Bogdanka SA
Mars Polska Sp. z o.o.
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Mostostal Puławy SA
Mostostal Warszawa SA
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
Pelion SA
PKO Bank Polski SA
Ronal Polska Sp. z o.o.
STU ERGO Hestia SA
Tesco Polska Sp. z o.o.
T-Mobile Polska SA
Wawel SA
Żywiec Zdrój SA

***

10 najlepszych projektów wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis informacyjny tworzony wyłącznie przez kobiety – Agora SA

Harvest – działania zapobiegające marnowaniu żywności na dużą skalę w restauracjach KFC – AmRest Sp. z o.o.

Biznes w kobiecych rękach – stworzenie klastra firm zarządzanych przez kobiety na terenie aglomeracji warszawskiej – Bank Handlowy w Warszawie SA

Youth Empowered! Możesz więcej, niż myślisz – pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy oraz ich aktywizacji – Coca-Cola HBC Polska

Adamed SmartUP – projekt naukowo-edukacyjny popularyzujący nauki ścisłe i przyrodnicze – Grupa Adamed

Wiem, czym oddycham – kampania edukacyjna dotycząca jakości powietrza i jego wpływu na ludzkie zdrowie, w której wykorzystano ekspertów merytorycznych, blogerów, media i start-upy – Grupa Aviva

Platforma Paliw Alternatywnych Cementowni Kujawy – Lafarge Cement SA

Cykl innowacyjnych projektów badawczo- rozwojowych (most z kompozytów FRP, instalacja sezonowego magazynowania energii) we współpracy z jednostkami naukowymi i pracownikami oraz wdrażanie zasad zrównoważonego budownictwa w praktyce – Mostostal Warszawa SA

Orange dla szkół – podłączenie 4,5 tys. placówek do światłowodu oraz inicjatywy edukacyjne MegaMisja i SuperKoderzy – Orange Polska

Samsung Inkubator – kojarzenie potencjału korporacji i start-upów oraz niwelowanie różnic między regionami w partnerstwie z Politechniką Rzeszowską oraz Doliną Lotniczą – Samsung Electronics Polska

***

Dodatkowo wyróżniliśmy cztery praktyki, które mogą być inspiracją dla innych firm ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji

Podziel się dobrym posiłkiem – Danone Sp. z o.o.

Kształcenie dualne – Polpharma SA

Ekobudowa Jaśminowy Mokotów – Skanska Residential Development Poland

Oddychaj powietrzem – TAURON Polska Energia SA

Polityka 21.2018 (3161) z dnia 22.05.2018; Listki CSR POLITYKI; s. 42
Oryginalny tytuł tekstu: "Ustalanie priorytetów i porządkowanie zadań"
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Romanowski zjadł z Ziobrą beczkę soli, żołnierzem był wiernym. Teraz może za to zapłacić

Z Ziobrą zjadł beczkę soli, w resorcie nadzorował aferalny Fundusz Sprawiedliwości, jest numerariuszem kościelnej organizacji Opus Dei. Marcin Romanowski w tym tygodniu może trafić do aresztu.

Anna Dąbrowska
12.07.2024
Reklama